fbpx
Print Friendly version of featured image

Transmenn, helse og maskulinitetsnormer

Med støtte fra ExtraStiftelsen skal Reform i samarbeid med FRI nå kartlegge hvordan transmenn i Norge egentlig har det. – Transmenn  er den gruppen menn det har vært forsket minst på, sier prosjektleder Live Mehlum.

Transmenn defineres som menn som fikk tildelt kvinne som kjønn ved fødselen, og som har endret kjønn til mann.

– Målet for det nye prosjektet er å hente kunnskap om helseutfordringer for transmenn knyttet til normer for maskulinitet og det å være mann, forteller Mehlum.

Prosjektgruppen består av Live Mehlum (i midten), Luca Dahlen Espseth (t.h) og Ole Bredesen Nordfjell.

Reform samarbeider tett med FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i dette prosjektet.  Luca Dahlen Espseth fra FRI og Ole Bredesen Nordfjell fra Reform er prosjektmedarbeidere.

Dahlen Espseth skal lede to av fokusgruppene. En av dem avholdes allerede 4. april i Trondheim.

Tre fokusgrupper

Det skal gjennomføres tre fokusgrupper; to for transmenn og en kontrollgruppe for cismenn (menn som er født menn, og som identifiserer seg som menn).

– Vi vil se på likheter og forskjeller mellom transmenn og cismenn. Hensikten er å bringe fram nye perspektiver knyttet til kjønnsspesifikke helseutfordringer for menn.

– Hvorfor er «Transmenn, helse og seksualitetsnormer» et viktig prosjekt?

– Dette vil være det første norske prosjektet som fokuserer på transmenns helseutfordringer. Prosjektet vil derfor ha stor verdi for transmenn. Det vil samtidig kunne gi verdifull kunnskap om menns helseutfordringer generelt.

Mehlum tror resultatene vil være viktige både for målgruppen, for helsetjenesten og for LHBT-organisasjonene. Hun sier at kunnskapen og informasjonen på dette feltet er svært mangelfull.

– Hva forventer dere å lære fra fokusgruppene?

– Mange transmenn har erfaring fra å bli sosialisert som kvinne, for deretter å tre inn i mannsrollen på et senere tidspunkt i livet. Hvordan dette oppleves, kan gi oss verdifull informasjon om hvilke roller normer for maskulinitet spiller når det gjelder menns evne til å ta vare på egen helse.

Mehlum forventer også å finne andre variabler som er viktige for menns helse, og peker på alder, etnisitet og ikke minst seksualitet.

Viktig for å forstå alle menn

– Transmenn er en liten gruppe i det norske samfunnet. Hvorfor skal Reform jobbe med denne gruppen?

– Reform har som målsetning å øke oppmerksomheten om menn og gutters utfordringer og behov. Transmenn  er den gruppen menn det har vært forsket minst på, og prosjektet kan derfor bringe fram nye og viktige perspektiver knyttet til kjønnsspesifikke helseutfordringer for menn. sier Mehlum.

> Les om fokusgruppene som avholdes 4. april i Trondheim, og 9. april og 24. april i Oslo.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon