fbpx
Print Friendly version of featured image

Om oss

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.

Reform skal

  • Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon
  • Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet
  • Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon
  • Påvirke beslutningsprosesser som påvirker menn og likestilling
  • Samarbeide med organisasjoner om økt oppmerksomhet og synliggjøring av menns posisjoner i likestillingsfeltet

Bakgrunn

Reform er Norges første mannssenter, organisert som en politisk uavhengig stiftelse. Reform startet av daværende Krise- og Rådgivningstelefonen for menn (nå Mannstelefonen) som et treårig prøveprosjekt, som ble videreført med ordinær drift etter en evaluering høsten 2004. Den offisielle åpningen av Reform ble markert den 4. september 2002. Barne- og Likestillings- og Inkluderingsdepartementet står for Reforms grunnfinansiering, og stiftelsen blir ytterligere prosjektfinansiert fra både offentlige og private kilder.

Administrasjon

I det daglige drives virksomheten i leide lokaler i Øvre Slottsgate 18-20 i Oslo sentrum.

Are Saastad er daglig leder for Reforms administrasjon, som består av 8 ansatte.

Se Ansatte

Reform har også ca. 25 frivillige telefonvakter tilknyttet hjelpetilbudet Mannstelefonen.

Styre, representantskap og årsberetninger

Reforms virksomhet ledes av et styre og et representantskap.

Styret har den øverste ledelse av stiftelsens virksomhet og skal lede stiftelsen i henhold til vedtektene og stiftelsesloven.

Styrets leder: Tore Eugen Kvalheim
Styrets nestleder: André Oktay Dahl
Styremedlemmer: Thomas Walle, Marianne Inéz Lien, Remi Pettersen (valgt av de frivillige) og Bjørn Ole Ekeli (valgt av de ansatte).

Representantskapet er Reforms høyeste organ, og har som oppgave å føre tilsyn med virksomheten.

Representantskapet består av Solveig Bergman (oppnevnt fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), Astrid Bismo (oppnevnt fra Kreftforeningen), Helene Aarseth (oppnevnt fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO), Geir Salter, Sven Buli og Astrid Herkules Bando (frivilliges representanter) og Steinar Ove Kvam (ansattes representant).

Reforms årsberetninger finner du her.

Reforms vedtekter finner du her.

Reforms personvernerklæring – ta kontakt på post@reform.no / 22 34 09 50 for informasjon om personvern. Reforms personvernerklæring er under utvikling.

Les også disse artiklene

Ansatte og engasjerte

Kurs og foredragstemaer

Hjelpetilbud

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon