fbpx
Print Friendly version of featured image

Under radaren: Et bedret tilbud til voldsutsatte eldre menn (2020)

Gjennom dette prosjektet ønsker Reform å synliggjøre voldsutsatte eldre menn, og forbedre tilbudet til disse i både helsevesen, hjelpeapparat og eldreomsorg.

Vi skal intervjue menn over 65 år som er, eller har vært, utsatt for vold i nære relasjoner, med fokus på potensielle mestringsstrategier og kontaktpunkter for hjelp.

Vi vil også sammenlikne disse funnene med erfaringer vi innhenter fra en referansegruppe av menn som ikke er utsatt for vold. Resultatene av undersøkelsene vil bli sammenfattet i en veileder med anbefalinger om tiltak, som vil bli lansert på en konferanse i Oslo.

Reform har mottatt støtte til dette prosjektet fra Konfliktrådet, via Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å innhente kunnskap om hva slags hjelpebehov eldre og voldsutsatte hjemmeboende menn har, og på den måten kartlegge hvordan hjelpeapparatet for voldsutsatte kan komme i posisjon til å hjelpe eldre menn som utsettes for vold i nære relasjoner.

Prosjektet skal på denne måten bidra til å gi eldre mannlige brukere et bedre tilpasset tilbud, som oppleves mer tilgjengelig for dem som gruppe, gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring av ansatte i eldreomsorgen og innenfor øvrig hjelpeapparat.

Datainnsamling

I løpet av høsten 2020 skal vi rekruttere og intervjue menn over 65 år som lever med vold, eller som tidligere har levd i en voldelig relasjon med enten partner, barn eller andre nære personer. Vi skal også gjøre et fokusgruppeintervju med eldre hjemmeboende menn som ikke lever med vold.

Utarbeidelse av veileder

På grunnlag av funn fra intervjuene og fokusgruppen, vil Reform utarbeide en veileder som skal rette seg mot helsevesenet, hjelpeapparatet og eldreomsorgen. Veilederen vil være et tiltak som skal synliggjøre og anerkjenne eldre menn som en potensielt voldsutsatt gruppe, samtidig som den også skal styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet gjennom å foreslå konkrete tiltak for ivaretakelse av gruppen.

Veilederen vil inneholde anbefalte tiltak, som vil bli utarbeidet av prosjektgruppen i samarbeid med prosjektets faglige veileder, seniorforsker Astrid Sandmoe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Målet med veilederen er at:

  • Ansatte i hjelpeapparatet, helsevesenet og i eldreomsorgen bevisstgjøres og gjøres oppmerksomme på en sårbar gruppe eldre menn, som sjelden ber om hjelp selv.
  • At ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal få kunnskap om hva de selv kan gjøre for å avdekke vold og overgrep mot eldre hjemmeboende menn.
  • At hjemmeboende menn utsatt for vold blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging.

Lanseringskonferanse 

Veilederen vil bli lansert på en halvdagskonferanse, som skal handle om eldre, voldsutsatte menn. Målgruppe for konferansen vil være ledere og ansatte i helsevesenet og det kommunale tjenesteapparatet. Konferansen vil finne sted i Oslo.

Mer informasjon om konferansen vil komme i løpet av høsten.

For mer informasjon:
Prosjektleder: Danel Hammer

Tlf: 988 90 904
E-post: danel@reform.no

Les også disse artiklene

Hva gjorde Reform i 2017?

Velkommen til boklansering

Lansering

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon