fbpx
Print Friendly version of featured image

Under radaren: Et bedret tilbud til voldsutsatte eldre menn

I dette prosjektet er hjemmeboende og voldsutsatte eldre menn satt i fokus. Målet har vært å øke kunnskapen om målgruppen, og bidra til informasjon til hjemmetjenester, øvrig hjelpeapparat og pårørende.

Vi har intervjuet menn over 65 år som er, eller har vært, utsatt for vold i nære relasjoner, med fokus på mulige mestringsstrategier og kontaktpunkter for hjelp. Vi har også intervjuet en rekke personer ansatt i yrker som møter denne gruppen i sitt arbeid, blant annet i kommunale hjemmetjenester.

Reform har mottatt støtte til dette prosjektet fra Konfliktrådet, via Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet har vært å innhente kunnskap om hva slags hjelpebehov eldre og voldsutsatte hjemmeboende menn har, og på den måten kartlegge hvordan hjelpeapparatet for voldsutsatte kan komme i posisjon til å hjelpe eldre menn som utsettes for vold i nære relasjoner.

Prosjektet gir økt kunnskap om hvordan hjelpeapparat kan gi eldre mannlige brukere et bedre tilpasset tilbud, som oppleves mer tilgjengelig for dem som gruppe. Vi peker på behovet for kompetanseheving og bevisstgjøring av ansatte i eldreomsorgen og innenfor øvrig hjelpeapparat.

Informasjonsbrosjyre

På grunnlag av funn fra intervjuene og fokusgruppen, har vi produsert en brosjyre som retter seg mot hjemmetjenester, øvrig hjelpeapparat og pårørende. Brosjyren synliggjør eldre menn som en potensielt voldsutsatt gruppe, og gir råd for hvordan kvaliteten på det tjenestetilbudet kan styrkes for å avdekke volden denne gruppen utsettes for.

Målet med prosjektet er at:

  • Ansatte i hjelpeapparatet, helsevesenet og i eldreomsorgen bevisstgjøres og gjøres oppmerksomme på en sårbar gruppe eldre menn, som sjelden ber om hjelp selv.
  • At ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal få kunnskap om hva de selv kan gjøre for å avdekke vold og overgrep mot eldre hjemmeboende menn.
  • At hjemmeboende menn utsatt for vold blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging.

Lanseringsarrangement

Prosjektet ble avsluttet med et lanseringsarrangement i februar 2021. Sendingen rettet seg mot  hjelpeapparatet, i form av en strømmet direktesending. Her ble funn fra intervjuene med målgruppen og hjelpeapparatet presentert, i tillegg til forskning og praktiske erfaringer fra kommunehelsetjenesten. I sendingen deltok forsker Astrid Sandmoe (NKVTS) og koordinator Nina Kristine Dahl (Tryggest, Tromsø), foruten prosjektorganisasjonen.

> Les informasjonsbrosjyren Hva bør du som hjelper vite om vold mot hjemmeboende eldre menn?
> Se lanseringsarrangementet for prosjekt Under radaren

For mer informasjon:
Prosjektleder: Are Saastad
Tlf: 917 24 293
E-post: are@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon