fbpx
Print Friendly version of featured image

Få pappa med på laget!

Dette prosjektet ble avsluttet i 2018.

> Les  sluttrapporten fra prosjektet Få pappa med på laget!


Fedre i møte med barnevernet

I dette prosjektet, som er støttet av Extrastiftelsen, vil vi utvikle og gjennomføre et kurs for fedre med barn i barnevernet, for å styrke fedrenes omsorgskompetanse og gi dem verktøy for bedre samarbeid med barnevernet.

Sammen med fedrene vil vi produsere en faktabrosjyre til hjelp for andre fedre. Gjennom kunnskapsdeling fra prosjektet vil vi bevisstgjøre saksbehandlere i barnevernet om viktigheten av å involvere far i barnevernets arbeid med barnet.

Fedrene blir ikke inkludert

Reform og Mannstelefonen har over mange år hatt kontakt med fedre som har barn som har vært innom barnevernet. Mange menn har ringt inn med usikkerhet knyttet til hva slags hjelp barnevernet gir og hva slags informasjon de selv har krav på. Ofte gir disse mennene uttrykk for at de er utrygge på seg selv som fedre og hva slags rolle de skal ha, og de ser gjerne på seg selv som en annenrangs forelder. Noen ender opp med å trekke seg tilbake fordi de tror det er til barnas beste. Felles for de fleste av disse fedrene er imidlertid at de ønsker å være en del av barnas liv på en positiv måte.

I 2015 utkom det en doktorgradsavhandling som bekrefter at fedre ikke prioriteres i barnevernets kontakt med familiene, og at fedrene ofte ikke inkluderes i løsningene som diskuteres. I tilfeller hvor far uttrykker bekymring for mors omsorgsevne, opplever flere fedre at bekymringene ikke blir tatt på alvor. Flere av fedrene intervjuet i denne avhandlingen tilkjennegir, i likhet med innringerne til Reforms Mannstelefon, usikkerhet på sin rolle i familien og som fedre.

Det er viktig at fedre involveres i barnas liv, også i møte med barnevernet. Internasjonal forskning viser at positivt engasjement fra far har betydning for barns kognitive og emosjonelle utvikling, inkludert deres sosiale kompetanse. Barn som kommer i kontakt med barnevernet er en særlig sårbar gruppe, og det kan ha negative helsekonsekvenser for dem på både kort og lang sikt at fedrene utelukkes fra å være en positiv ressurs. Flere studier viser at fedres involvering har særlig positiv virkning for såkalte risikobarn fra familier med lav sosioøkonomisk status.

Målsetting for prosjektet

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å styrke helsen til menn med barn som er i kontakt med barnevernet, gjennom å utvikle gode verktøy for å styrke fedrenes rolle ovenfor barna og i kontakt med barnevernet. For å oppnå dette målet, vil vi:

  1. Utvikle og gjennomføre et kurs for fedre som har barn i kontakt med barnevernet, med sikte på å styrke fedrenes kompetanse og selvtillit som omsorgsgiver, samt øke deres bevissthet om egen betydning for barna, hva de kan bidra med og hvorfor det er viktig at de engasjerer seg.
  2. Gjennom kurset øke fedrenes kunnskap om egne rettigheter og lære dem praktiske strategier for bedre kommunikasjon og samarbeid med barnevernet.
  3. I samarbeid med fedrene produsere en faktabrosjyre for menn med barn i barnevernet, med verktøy for kommunikasjon og informasjon om rettigheter og tilgjengelige ressurser.
  4. Dele kunnskap fra prosjektet med fedre og barneverntjenesten, gjennom distribusjon av brosjyren og avholdelse av et åpent fagseminar om temaet.

Prosjektgruppe

Prosjektleder er Live Mehlum, live@reform.no

Prosjektmedarbeidere er Daniel Getz, Kris Bue og Steinar Kvam.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon