fbpx

Likestilling – fordi menn fortjener det

Reform gratulerer med kvinnedagen 2011 og ønsker lykke og fremgang til alt arbeid med likestilling. Fordi menn fortjener det.

Reform gratulerer med kvinnedagen!
Reform ser menn som sentrale partnere og bidragsytere i arbeidet for likestilling, noe som også bør løftes frem på kvinnedagen.

Enkelte vil kanskje se et fokus på menn som utidig på kvinnedagen, en dag med kvinners situasjon og posisjon på dagsorden. Det er viktig å ta opp utfordringer i menns roller og situasjon fordi løsningen på mange av likestillingsutfordringene handler om å involvere menn. Reform mener også at økt likestilling bedrer både menns og kvinners levekår og livskvalitet. Hvorfor det?

Menn som det ekstreme kjønn
Menn kan omtales som det ekstreme kjønn: menn er i flertall både i maktens korridorer og på samfunnets skyggeside. Det er nesten bare menn i landets fengsler, de topper selvmordsstatisikken, men det er også flest menn i dress tilstede under NHOs årskonferanse eller Norges banks årstale. For å gjøre noe med dette trenger vi å jobbe med samfunnsstrukturene som produserer skjevheter, men vi trenger også å utfordre forventningene til mannsrollen. Derfor trenger vi menn likestilling.

En skal tidlig krøkes…
Forestillinger om kjønn etableres tidlig. Det gjør at barnehagen blir en sentral arena der gutter og jenter utforsker sin egen kjønnsidentitet. Mange barnehage-ansatte legger til rette for lek der barn av begge kjønn får utfolde seg uten at det settes merkelapper på leken som begrenser handlingsrommet til jenter og gutter. Jenter må oppmuntres til å ta plass, og til å bestemme. Gutters relasjonelle og emosjonelle kompetanse må dyrkes frem. På lang sikt kan en slik pedagogikk gjøre noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Relasjonell og emosjonell kompetanse hos gutter er viktig for å gjøre valget om å bli sykepleier eller barnehage-ansatt like naturlig for unge menn som kvinner. Strukturelle tiltak for å motvirke kjønnsubalansen kan også handle om å løfte lønnsnivået for kvinnedominerte yrker, der minstemålet må være at likt arbeid betales likt.

Menn ikke kun et middel i likestillingsarbeidet
Samtidig, hvis menns deltakelse på kvinnearenaer bare blir et middel for å oppnå likestilling, heller enn et mål i seg selv, undergraves likestillingsarbeidet. Menn bør få erfare at å bruke tid sammen med sine barn ikke bare gjør det lettere for kvinner å gjøre karriere, men at det kan gjøre livet som mann og far mer rikt og meningsfullt. Derfor må vi finne virkemidler som gjør at menn opplever at deres deltakelse ikke bare er et redskap for likestillingen, men at likestilling også dreier seg om menns livskvalitet som et mål i seg selv.

Flere pappaer i mer pappaperm!
Fedrekvoten, som ble lovfestet i 1993, har vært en ubetinget suksess og har utvilsomt gjort at flere menn er hjemme med barn. Likevel, det er fortsatt veldig få menn som tar ut permisjon utover de øremerkede ukene. Det finnes heller ikke en tilsvarende “pappakultur” som barselgrupper eller mammatreff, i regi av bydel og helsestasjon. Det er viktig å finne virkemidler for å styrke farsrollen og utfordre foreldrepermisjon som en eksklusiv arena for mammaer.
Det handler ikke bare om hvor mange uker som skal gå til far. Hjemmepappaen må stimuleres på andre måter. For eksempel ved at helsestasjonene bidrar med å etablere pappagrupper der fedre i permisjon kan dele farskapets gleder og utfordringer. Fedre skal ikke bare ta ut mer av permisjonstiden for at kvinner kan komme tidligere ut i arbeid, men fordi menn som er fedre trengs på hjemmebane. Mange menn har erfart at det å være hjemme med barn er givende og meningsfullt i seg selv. Dette vil også gi viktige signaler til arbeidslivet om hva de kan forvente av sine mannlige og kvinnelige arbeidstakere. På samme måte som menn trenger likestilling, trenger også likestillingen menn.

Reform gratulerer med kvinnedagen 2011 og ønsker lykke og fremgang til alt arbeid for likestilling – også for menns egen skyld. Fordi menn fortjener det.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon