fbpx

Bra med felles likestillings- og diskrimineringslov – men ikke godt nok

Foto: Flickr / NYCandre

Likestillingen må gjelde alle. Foto: Flickr / NYCandre

Reform har avgitt et omfattende høringssvar til regjeringens nye lovforslag. Vi mener loven har flere gode sider, men den svekker også det eksisterende diskrimineringsvernet og det aktive likestillingsarbeidet.

I høringssvaret påpeker Reform at det særlig er de foreslåtte endringene i aktivitets- og redegjørelsesplikten, og åpningen for å unnta familieliv og personlige forhold, som er problematiske for oss.

Som en pådriver for et mannsperspektiv på likestilling ser vi også at lovforslaget inneholder flere forbedringer av gjeldende rett. Reform er glad for at departementet anerkjenner at også menn møter likestillingsutfordringer på enkelte samfunnsområder og at disse utfordringene krever et mer fleksibelt lovverk, som for eksempel lik adgang til positiv særbehandling av kvinner og menn.

Reform stiller seg også positivt til at endringen i formålsparagrafen, hvor formuleringen «tar sikte på å bedre kvinners stilling» er foreslått fjernet. Vi sier oss enige i departementets vurdering om at presiseringen om kvinners særstilling kan fungere som et hinder for likestilling i praksis.

Les Reforms høringssvar om ny felles likestillings- og diskrimineringslov

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han har bakgrunn fra psykiatri og helsevesen, og har lang erfaring som faglig tillitsvalgt, forfatter og samfunnsdebattant. Are har jobbet journalistisk og blant annet vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon