fbpx

Viktig og godt initiativ om delt foreldreskap fra Solveig Horne

Solveig Horne / Foto: Ilja C. Hendel

Reform stiller seg positivt til likestillingsministerens signaler om endringer i barneloven. Foto: Ilja C. Hendel

Det signaliserer en viktig erkjennelse av fedres betydning for barna når likestillingsministeren nå foreslår endringer i barneloven. – Det er på høy tid at loven gjøres reelt kjønnsnøytral, både for barna og for likestillingen i Norge, mener Reform.

Solveig Horne har i dag offentliggjort at hun sender på høring en rekke endringer i barneloven i høst. Hensikten er å styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje.

– Familiene er forskjellige og har ulike behov, hvor barnas beste alltid skal ha størst vekt og hvor barnas rettigheter skal ivaretas. Foreldrene er likeverdige, og likestilte for barnet. Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, vil det senke konfliktnivået til barnas beste, sier Horne i departementets pressemelding.

Fedre anses som B-foreldre
Dagens utspill er viktig, mener Reforms daglige leder Are Saastad.

– Fedre er blitt en sosial realitet i Norge de siste 20 årene, i takt med den sterke økningen i fedrenes samvær med barna – først og fremst takket fedrekvoten. Endringen har likevel ikke gitt seg utslag i lovgivningen for barnefordeling etter samlivsbrudd, eller i forståelsen av loven ved konflikt mellom foreldrene. Her er mor fortsatt den automatisk foretrukne, mens far svært ofte reduseres til en biperson i barnas liv.

Reform har lenge ment at barneloven bør endres. Det var et uttrykk for dette, da Per Sandberg (Frp) i januar 2013 ble utnevnt til Månedens mann for å ta til orde for å endre loven slik at samvær og omsorg for barn i utgangspunktet skulle deles likt mellom foreldrene.

Nøytral lovtekst best for barna
– Det er ikke til fordel for barna at loven i praksis legger til rette for konflikt, slik tilfellet er i dag. Derfor er det bra at det nå kommer forslag om en nøytral lovtekst som framhever eller anbefaler delt omsorg som den foretrukne løsningen, understreker Are Saastad.

Barneombud Anne Lindbo har allerede advart mot en slik endring, og argumentert med at det må være barnas beste som må veie tyngst. Reform er enig i at barnas beste må tillegges avgjørende vekt, men avviser at en jevnere fordeling er ugunstig for barna:

– Flere enige foreldre og foreldre som samarbeider er bra for barn. Vi tror at Hornes forslag kan bidra til nettopp dette, og er derfor uenige i barneombudets argumentasjon, sier Are Saastad.

De foreslåtte endringene i lovteksten kan få betydning også for hvordan andre deler av tjenesteappratet forholder seg til fedre, mener Saastad. Han viser til at forskning har påvist at barnevernet legger kjønn – i praksis mor – til grunn for sin innsats, og ikke foreldrenes kapasiteter.

– Vi skal også være klar over at et for sterkt fokus på mor som den foretrukne omsorgspersonen, også er en belastning for en del kvinner. Forskning har vist at det anses som tabu for kvinner å være samværsforeldre. Du er ikke “ekte mor” om du ikke har den daglige omsorgen.

Samværssabotasje og flytting
Reform hilser også velkommen endringer som gjør det vanskeligere for forelderen som bor sammen med barnet å sabotere samvær, og også at det nå legges opp til et økt ansvar for foreldrene til å finne fram til felles løsninger forut for flytting.

– I dag har samværssabotasje minimalt med konsekvenser. Dette underminerer først og fremst relasjonen mellom barn og fedre. Det samme gjelder de manglende konsekvensene når hovedomsorgspersonen flytter til et annet sted av landet uten å si fra eller legge vekt på relasjonen mellom barnet og samværsforelderen, sier Saastad.

Les dagens pressemelding fra Barne-, likestillings- og familieministeren
Les Aftenpostens oppslag om saken

For ytterligere kommentarer kan seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell kontaktes på telefon 408 58 057.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon