fbpx

Reforms svar til Skjeieutvalgets rapport “Politikk for Likestilling”.

Hvor er mangelen på likestilling mellom kjønnene mest prekær i Norge? Det gir Skjeieutvalget svar på og foreslår tiltak for å bedre situasjonen. Reform – ressurssenter for menn stiller seg i hovedsak bak utvalgets forslag, men det er noen områder der menn kommer dårlig ut som er utelatt.

Utvalget gjør en prioritering

Likestillingsutvalget adresserer i utredningen områder der mange er enige i at likestillingsproblemene er størst; ujevn kjønnsfordelingen i kommunalpolitikken, kjønnsdelt arbeidsmarked, skjev fordeling av omsorgsarbeid, samt vold i nære relasjoner. Utvalget opererer med det man kan kalle et smalt nedslagsfelt for det statlige likestillingsarbeidet, men på disse feltene foreslår utvalget omfattende og relevante tiltak for å oppnå resultater. Sett under ett oppfatter Reform utvalgets vurderinger og forslag som nødvendige for at staten skal forplikte seg til å sørge for like muligheter på tvers av kjønnene.

Har et relasjonelt perspektiv på likestilling

I sine vurderinger og tiltak belyser utvalget hvordan menns og kvinners valg og handlinger er gjensidig avhengig av hverandre – i særdeleshet på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og i fordeling av omsorgs- og yrkesarbeid. I utvalgets forslag om selvstendig rett til foreldrepermisjon for fedre, og i forslaget om at ekstra studiepoeng også må brukes på «kvinnedominerte studier», er dette tydeliggjort. Reform støtter derfor i hovedsak opp om Likestillingsutvalgets forslag.

Noen viktige politikkområder for menn er utelatt

Reform er imidlertid kritiske til at noen viktige områder der gutter og menn kommer dårlig ut ikke er en del av den satsningen som utvalget foreslår. Reform mener derfor at det er svært uheldig at området kjønn og helse ikke er med i utredningen. Tidlig død og redusert livskvalitet blandt menn er en konsekvens av manglende likestilling i samfunnet. Fordeling av omsorg for barn etter samlivsbrudd er ikke en del av utvalgets tenkning om likestilling. Mange fedre og barn har lite kontakt etter samlivsbrudd, mens mange mødre etter samlivsbrudd har utfordringer med å kombinere store sine omsorgsforpliktelser med yrkesaktivitet. Reform mener det er galt at utvalget ikke utreder tiltak som kan øke fedres omsorg for barn etter samlivsbrudd. Reform mener tiltak for å motarbeide frafall fra videregående opplæring bør være et innsatsområde i det offentlige likestillingsarbeidet. Til sist påpeker Reform at dagens ordning med verneplikt kun for den mannlige delen av befolkningen er en historisk etterlevning som bør endres.

Du kan lese hele høringssvaret her

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon