fbpx
Print Friendly version of featured image

Reforms høringssvar til tredeling av foreldrepengeordningen

Reform støtter forslaget om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 % uttak, og ser dette som en naturlig del av den generelle utvidelsen av fedre- og mødrekvoten. Men dette må følges opp med en todeling, og fedre må gis selvstendig opptjeningsrett.

Fra 1. juli fikk Norge en tredeling av foreldrepengeordningen, der både fedre- og mødrekvoten nå er på 15 uker, mens det er en fellesdel til fordeling på 16 uker.

Barne- og likestillingsdepartementet har nå sendt på høring et forslag som gjennomfører den samme tredelingen dersom foreldrene tar ut foreldrepengene 80 prosent, det vil si over lengre tid. Dette hilses velkommen av Reform.

– Vi ser ingen grunn til å unnta lengre tids delvis uttak fra en slik tredeling, og forslaget er derfor meget prisverdig, heter det i høringsuttalelsen.

På tide å dele i to

Reform problematiserer likevel at regjeringen ikke tar skrittet fullt ut, og gjennomfører en todelingen av foreldrepengeordningen, slik også Barnefamilieutvalget gikk tydelig inn for i fjor.

– Reforms prinsipielle syn er at foreldrepengeordningen bør ha et likestilt valg som utgangspunkt. En intensjon med fedrekvoten har vært at den skulle stimulere til deling av den felles permisjonstiden. Det er imidlertid blitt etablert et mønster der den gjeldende fedrekvoten er ansett som fars, og resten anses som mors. En likedeling, slik Barnefamilieutvalget foreslo, vil effektivt bryte dette mønstret, og endre tenkningen til individuelle rettigheter som foreldre, skriver Reform.

Selvstendig opptjeningsrett må på plass

Det understrekes også at det er behov for å endre den diskriminerende praksisen med at fedre ikke har rett til foreldrepenger av egen inntekt, men forstatt må basere dette på mors. Dette gir meget uheldige utslag, påpeker Reform.

– De negative utslagene dette gir i familier der mødrene ikke er i inntektsgivende arbeid før fødsel, forsterkes faktisk ved at en større del av kvoten nå forbeholdes far. Disse familiene – ofte i miljøer som har særlig nytte av et mer likestilt familieliv – påføres i realiteten kortere foreldrepermisjon, ved at fedrene ikke gis økonomisk mulighet til å ta sin del av kvoten.

Ordvalg utfordres

Et tilleggsforslag i høringen er å gå bort fra kvotebegrepet, og erstatte dette med “mors del” og “fars del”. Reform foreslår en annen ordlyd:

– Forslaget ivaretar ikke dagens endrete familiemønstre. For mange barn er allerede begrepene mor og medmor eller far og medfar en realitet. Vi støtter derfor Likestillingssenteret, som i sitt høringssvar foreslår en mer nøytral språkbruk, der samlebegrepet «foreldre» eller «juridiske foreldre» kan benyttes.

> Les hele Reforms høringssvar
> Se også regjeringens høringsportal

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon