fbpx
Print Friendly version of featured image

Ny Reform-rapport om skolemiljø, likestilling og frafall

Foto: Annette Larsen

Reform har foretatt en kartlegging av likestillingssituasjonen ved Kuben videregående skole. Kartleggingen er nå blitt til en flott rapport, som gir viktige innspill til hva som bør gjøres for å motvirke frafall i norsk skole.

I prosjektet har Reform sett grundig på to av studieretningene på Kuben – Oslos største yrkesfaglige skole. En av studieretningene, teknikk og industriell produksjon, har en klar overvekt av gutter, mens på den andre er jentene i stort flertall – helse og oppvekst.

Pionérarbeid

– Dette har vært et spennende arbeid. Vi kjenner ikke til at likestillingssituasjonen ved en skole har vært kartlagt i et frafallsperspektiv tidligere, slik vi nå har gjort på Kuben, sier seniorrådgiver og prosjektleder Live Mehlum.

Hun sier dette er kunnskap som bør benyttes i den pågående debatten om frafall.

– Det er vanlig å tro at man likebehandler kjønnene. Både forskning, og Reforms erfaringer viser at det gjør man ikke. Dette kommer også fram av kartleggingsarbeidet ved Kuben, sier Mehlum.

Minoritetsskap må hensyntas

Funnene fra kartleggingen peker riktignok ikke entydig i én bestemt retning. Snarere har Reform fått bekreftet at det er store utfordringer knyttet til utradisjonelle yrkesvalg, både for jenter og gutter.

Men også andre minoritetsskap trekkes fram som kanskje like viktige som forskjeller mellom kjønn i rapporten, forteller Mehlum.

– Jeg mener at kunnskap om kjønn og kultur er svært viktig for alle som jobber med barn og unge. Uten slik kunnskap er det vanskelig å arbeide kjønns- og kultursensitivt ved skolene.

– Det blir derfor viktig at ledelsen prioriterer opplæring av sine ansatte på disse områdene, sier prosjektlederen.

Dette er også en av de fem anbefalingene fra prosjektet. Selv om disse knytter seg til funnene fra Kuben, mener Reform anbefalingene er relevante for store deler av norsk skolevesen.

Lanseringsmøte 16. oktober

Reform lanserer rapporten på et eget seminar tirsdag 16. oktober kl 15. Her vil kartleggingsarbeidet på Kuben bli grundigere presentert, og anbefalinger til oppfølging i den videregående skole diskutert – og kommentert av framtredende forskere, likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og andre. Deretter overleveres rapporten formelt til Bufdirs direktør, Mari Trommald.

> Les om og meld deg på lanseringsarrangementet her

Prosjektet “Ta vare på gutta”, som rapporten “Gutter, kjønn og likestilling” bygger på, er støttet av tiltaksmidler fra Barne-, likestillings- og familiedirektoratet.

> Les mer om prosjektet
> Les rapporten Gutter, kjønn og likestilling

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon