fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform med innlegg om fedre på EUs ministermøte i Tallinn

19. og 20. juli var Reform invitert av det estiske EU-formannskapet til møtet mellom EUs ministre for arbeid og sosiale forhold. Vår oppgave var å delta i en panelsamtale om menns bidrag til det uformelle omsorgsarbeidet.

Informal Meeting of Ministers for Employment, Social Affairs, Family and Gender Equality (EPSCO) ble denne gang holdt i Tallinn.

Reform mottok invitasjon til å delta i panelsamtalen fra det estiske sosialdepartementet, og det var seniorrådgiver Ole Nordfjell som deltok på vegne av Reform.

Politiske virkemidler

I panelsamtalen var Nordfjells budskap til EU-ministrene klart: Menn kan fylle deler av omsorgsgapet, dersom de gis mulighet til det.

– Menn er motivert til å bruke mer tid til omsorg for sine barn. For å møte dette trengs politiske virkemidler, sa Nordfjell.

Han viste blant annet til pappapermen som et sentralt instrument for å gjøre Norge til verdens kanskje fremste land for fedre som delaktige i familiens omsorgsoppgaver.

> Les Nordfjells innlegg på EU-konferansen i Tallinn

Mangel på likestilling er dyrt

Bakgrunnen for møtet var en erkjennelse i EU av at ordningene for å kombinere arbeid og familie er mangelfulle i store deler av Europa. Resultatet er store gap mellom kvinners og menns andel av det uformelle omsorgsarbeidet.

EPSCO: Sosialminstre fra alle EUs medlemsland var samlet i Tallinn for å diskutere familiepolitikk. Fedrenes del av omsorgsoppgavene var et sentralt tema. Foto: Estlands EU-formannskap

Dette gir i sin tur store negative økonomiske og sosiale konsekvenser.

Temaer som lavere yrkesdeltakelse for kvinner, lave fødselstall og underutnyttelse av kvinners utdanning dominerte konferansen.

– Det er selvsagt særlig uheldig at disse skjevhetene fastholder fedre og menn som fjerne skikkelser for barna og i familiene i Europa, understreker Nordfjell.

Fra den norske regjeringen deltok statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam (H). Hun trakk fram den høye andelen kvinner som jobber deltid som et område der Norge har en vei å gå.

I tillegg til temaer knyttet til omsorg for barn, ble det også gitt oppmerksomhet til andre former for uformelt omsorgsarbeid i familiene. Dette gjaldt blant annet omsorg for syke og aldrende foreldre og for familiemedlemmer med nedsatt funksjonsevne.

EU i retning pappaperm

At temaet fedre og omsorg settes på dagordenen på en stor ministerkonferanse er svært positivt, mener Nordfjell. Han viser til at det nå tas viktige intiativer på dette feltet, også i EUs mest sentrale organ.

– EU-kommisjonen la i våres fram et forslag til forbedringer av ordningene for medlemslandene når det gjelder forholdet mellom arbeid og familie. Blant kommisjonens forslag er innføringen av én måneds pappaperm, med kompensasjon tilsvarende det nasjonale sykelønnsnivået, sier Nordfjell.

> Les EU-kommisjonens forslag

Norge kan bli bedre

Nordfjell kaller utviklingen i EU inspirerende, også for oss.

– Selv om vi har gode ordninger, er det helt klart store rom for forbedringer også i Norge.

Han peker særlig på regjeringens kutt i fedrekvoten fra 14 til 10 uker som et grep som har bidratt til mindre uttak av pappaperm.

– Vi må dessuten huske at dagens ordning på langt nær gir alle fedre krav på pappaperm, sier Nordfjell. Han trekker også fram mangelen på barnehageplasser for ettåringer som er født sent på året som noe som gjør det vanskeligere å inkludere fedrene i omsorgsoppgavene i familiene.

Menn jobber for mye

En ny undersøkelse fra Eurofound er særlig interessant å ta med seg tilbake til Norge, mener Nordfjell.

– Undersøkelsen viser at menn i Europa ønsker å jobbe mindre når de har barn. Dette skiller seg fra kvinner i samme livsfase, som sier seg mer fornøyd med arbeidstiden sin.

> Les undersøkelsen fra Eurofound

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

God jul!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon