fbpx

Reform 10 år!

4. september 2002 ble Reform åpnet av daværende Barne-og familieminiser Laila Dåvøy. Hun beskrev åpningen som en “banebrytende begivenhet” og trakk frem at Reform “gjør et nybrottsarbeid og vil være en kilde til ny kunnskap, og gi viktige innspill til den politiske arena”. Vi er stolte av å ha fått mulighet til å gjøre en forskjell i livene til menn, kvinner og barn i ti år, men vi har fortsatt en vei igjen å gå! Her publiserer vi åpningstalen til Dåvøy.

(fra venstre: Daværende leder av Reform Per Kristian Dotterud, leder av Mannstelefonen Thomas Hansen, Barne- og familieminister Laila Dåvøy og styreleder av Reform Kjell Dahl)

Barne- og familieminister Laila Dåvøy
Åpning av “Reform – ressurssenter for menn”
4. september 2002

Det er en stor glede for meg i dag å erklære REFORM for åpnet! Det er historisk for meg – som likestillingsminister – å kunne stå på podiet i en sammenheng der mannsrollene er i sentrum for oppmerksomheten. På likestillingsarenaen står nesten alltid kvinner eller kvinners roller i fokus, selv om vi etter hvert er blitt flinkere til å snakke om begge kjønn, og la meg tilføye: Det er helt nødvendig at vi trekker begge kjønn med i likestillingsarbeidet. Jeg ser derfor åpningen av dette senteret som en banebrytende begivenhet!

Senteret skal sette fokus på menn / menns problemer / menns muligheter; et sted å gå til for menn i krise, sorg og vanskeligheter. Det er behov for et senter som kan arbeide med spørsmål som er knyttet til kjønnsspesifikke utfordringer i dag.
Jeg vil gi dere noen eksempler:
På en gjennomsnittsdag i et norsk fengsel i 1998 var det 150 kvinnelige fanger og 2300 menn.
Ser vi på selvmordsstatistikken er 88% av de som begikk selvmord i aldersgruppen 20-24 år menn.
Menns levealder er 75,6 år. Det betyr hele 5,2 år mindre enn kvinner.
19 av 20 ledere i NHOs medlemsbedrifter er menn.

Det er behov for et senter som kan forholde seg aktivt til vanskelige sider ved det å være gutter og menn – og til ulike mannskulturene. Det er også et behov for å belyse livsområder der menns rolle er i endring. For noen år tilbake – en knapp generasjon kanskje – visste ikke menn noe om samværsordninger med barna etter skilsmisse. I dag vil unge fedre være med å ta ansvar. Noe også fedrekvote og foreldrepermisjon legger opp til. Men vi vet at de møter problemer, med for eksempel arbeidsgivere som ikke gir rom for nye kjønnsroller.

Vi trenger virkelig til et ressurssenter for menn. For vi trenger mer kunnskap om menns problemer og muligheter, og vi trenger et sted for menn å gå til i krise, sorg og vanskeligheter.

Krisetelefonen for menn har vist at det eksisterer et slikt behov. Krisetelefonen for menn (Oslo) har med bakgrunn i egne erfaringer med menn i vanskeligheter sett behovet for å etablere et offensivt tilbud. Departementet har også hatt stor pågang fra menn som av ulike årsaker har etterlyst tiltak med utgangspunkt i menns ståsted og som føler seg sviktet av det offentlige. Svaret /løsningen måtte komme fra menn selv.
REFORM har gitt oss et senter som bla ha som oppgaver å:
etablere og drive ressurs grupper for menn i ulike livssituasjoner
drive psykologisk og juridisk vegleding (individuelt og gruppesamtaler)
delta i den offentlige debatt
skaffe oversikt over kunnskaper og miljøer
etablere nettverk og samarbeidsprosjekter (nasjonalt og internasjonalt)

Vi har i dag mange tiltak for kvinner i krise. Departementet har blant annet lange tradisjoner i arbeid med krisesentrene som i hovedsak retter seg mot kvinner som brukere. Erfaringene herfra og økende kunnskap har tydeliggjort behovet for å rette fokus mot menn. Menn og kvinner har forskjellige behov, men både kvinner og menn kan komme opp i situasjoner der de trenger hjelp og støtte, ofte i kritiske faser av livet. REFORM er et eksempel på hvordan en “frivillig organisasjon” kan spille en rolle som verken venner og familie på den ene siden – eller det offentlige på den andre – kan ha.

En utgave av dagens mannsrolle, er den vellykkete og effektive. En mannsrolle som ensidig beskriver menn som sterke, trygge og vellykkete gjør kanskje at mange menn fortrenger vanskelige forhold og personlige nederlag, særlig opp mot et medieskapt idealbilde. Mangel på “språk” som utrykker mannlig fortvilelse, kan føre til at vold blir uttrykksformen. Det er derfor av stor betydning at menn får et tilbud om drahjelp fra et fagmiljø som vil kunne vise hvordan vanskeligheter og krise kan føre til utvikling, vekst og nye muligheter – vel og merke som et likemannstilbud basert på menns ståsted og premisser. Et alternativ til voldsspiral og selvdestruksjoner.

Jeg håper at dere er i stand til å nå mange; i omfang men ikke minst en bredde av miljøer. Jeg tenker for eksempel på innvandrer miljøer der menn ikke har vært spesielt aktive i forhold til vanskelige spørsmål som tvangsgifte og vold, ikke kommunisert om kryssende krav mellom kulturer og kjønn. Nettverksrollen til senteret vil være krevende fordi ressursene er begrenset. Å finne “takten” i utbygging av nettverk blir viktig. Det gjelder å formidle ideene til andre selvhjelpsgrupper.

Styrken deres er at dere gjør et nybrottsarbeid og vil være en kilde til ny kunnskap, og gi viktige innspill til den politiske arena. REFORM – som nasjonalt senter bør bidra til å utvikle og spre kunnskap om menns situasjon og mannsrelaterte problemer og utfordringer. Dere kan bidra til en modernisering av likestillingspolitikken slik at den i større grad enn i dag kan bli en politikk som : inkluderer menn og tar utgangspunkt i menns situasjon, problemer og behov så vel som kvinners.

Departementet arbeider nå med en stortingsmelding om familiepolitikken. Dette er ei melding som vil reise politiske spørsmål av stor betydning for de grupper og nettverk som vil inngå i REFORMS virksomhet. Ett av mange viktige temaer som taes opp, er barns situasjon i familier der foreldrene har flyttet fra hverandre. Vi vet at noe av det aller mest avgjørende for hvordan barna har det etter et samlivsbrudd, er konfliktnivået mellom foreldrene. Vi vet også at mange barn har lite eller ingen kontakt med far etter at foreldrene har flyttet fra hverandre. Begge disse utfordringene (konfliktnivå og kontaktflate) henger nøye sammen med menns situasjon og roller. For å kunne følge utviklingen på dette området vil vi trenge kunnskap om hva som må til for å få best mulig relasjoner til barna og et best mulig samarbeid med ekspartner etter et samlivsbrudd. Her trengs forskning og erfaringsbasert kunnskap.

At kvinner taper og at menn vinner på mannssamfunnet er en tese som står for fall. På mange områder ser vi at mange av dagens kjønnsstereotypier også slår tilbake på menn. La oss slutte å snakke om vinnere og taper i denne debatten. Jeg ser den nye mannspolitiske bevisstheten, og ikke minst den rolle REFORM kan spille, som viktig i en innsats for å endre mønstre og strukturer som begrenser både menns og kvinners liv.

Menns vold mot kvinner uttrykker en situasjon der begge kjønn er tapere. Som et viktig / unikt tilbud til menn med voldsproblemer må REFORM ha et nært samarbeid med andre parter om utvikling av kunnskap, metoder og med innspill til den politiske debatt. Kunnskaper som kan bidra til mer fokus på forebygging, ser jeg som veldig viktig.

REFORM vil være en møteplass i krysningen mellom mange forskjellige aktører og prosjekter; en arena for mangfold og utvikling. Jeg håper at også kvinner kan møtes i dette veikrysset! Jeg ser oppstarten til noe nyskapende og spennende. REFORM bør ha muligheter i seg til å bli et “kraftsenter”. Men ikke lås dere til én fast ideologi allerede i dag! Legg også til rette for læring av andre lands erfaringer! Jeg vet at Norden til sammen har en del å bygge på! I likestillingssammenheng har mannsrollene ofte blitt tematisert som “problemene”. Jeg håper dette senteret vil fokusere på mulighetene!

Jeg lover dere at jeg ser frem til å følge dere videre og ser fram til rapporten til oss fra første års drift. Jeg ønsker dere lykke til i det videre arbeidet, og erklærer med dette “REFORM ressurssenter for menn” for åpnet”.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

God jul!

Månedens mann: Ungkarskokken Per

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon