Brosjyrer og rapporter

 

2016: Dating Violence among Nordic Youth

Report and Recommendations from the 2016 Nordic Expert Conference on Violence in Adolescents’Intimate Relationships.

Download the PDF her.

  2016: Sommerflørt? erfaringsrapport

Hvordan kan man snakke med ungdom om
seksuell trakassering? I erfaringsrapporten
fra prosjektet Sommerflørt?, gir Reform
og KUN tips og råd.

Sommerflørt? er en workshop om grense-
setting, flørting og seksuell trakassering.

Workshopen er utviklet av Reform og KUN,
med støtte fra ExtraStiftelsen.

Les erfaringsrapporten her.

Last ned annet materiell fra workshopen:
Fakta om seksuell trakassering.
Verktøy for å gripe inn Informasjon og hjelp.

 Stopp kjærestevolden plakat 2016: Stopp kjærestevolden

Hvorfor er det viktig å snakke om og forebygge
vold i kjæresteforhold? Stopp kjærestevolden-
brosjyren gir informasjon om vårt
undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie
kjæresteforhold. Gjennom informasjon og
diskusjon om vold, verdier og grenser knyttet til
seksualitet vil vi forebygge og forhindre kjæreste-
vold. Stopp kjærestevolden er et godt verktøy i
det voldsforebyggende arbeidet.

Les brosjyren her.

Last ned undervisningsmateriale her.

Voldsbrosjyre 2016: Menn utsatt for vold i nære relasjoner

Brosjyren gir en gjennomgang av de ulike
formene for vold. Hva er voldens kjennetegn?
Hva slags skadevirkninger gir den? I brosjyren
beskrives også hvilke grupper gutter og menn
som er utsatt for vold fra partner og familie, og
det presenteres statistikk. Ikke minst gir
faktabrosjyren konkret informasjon om hvordan
voldsutsatte skal oppsøke hjelp.

Les brosjyren her.

Forside LMS-brsjyre 2016: Å være mann og håndtere sykdom –
en utfordringHvorfor oppsøker ikke menn hjelp
når de blir rammet av sykdom eller skade?
Hva forhindrer menn fra å benytte seg av
helsevesenets lærings- og mestringstilbud?
Hva kan helseansatte gjøre for å forstå og
tilpasse seg menns behov bedre? Dette er
kjernespørsmålene i prosjektet.
Prosjektet er et unikt samarbeid mellom
Reform – ressurssenter for menn og Oslo
universitetssykehus.Les brosjyren her.Utskriftsvennlig versjon.
Antifem_ill 2013: Hvordan motarbeide antifeminisme og
høyreekstremisme?Reform har samlet 25 eksperter
og utarbeidet ti konkrete anbefalinger
til tiltak mot voldelig og trakasserende
antifeminisme og høyreekstremisme.Les rapporten her.
 Kunsten.jpg 2013: Kunsten å være minoritetsmann

Rapport fra tre konferanser om, med og for menn
med etnisk minoritetsbakgrunn. Rapporten
omhandler temaer som farsrollen, stigma
likestilling og maskulinitetsidealer, og er utviklet i
samarbeid med BLD og Hedmark
Fylkeskommune.

Les rapporten her.

 brosjyreforside 2012: Gender Equality with a male perspective

This brochure provides a brief description of
Reforms mandate, tasks and projects.

Read the brochure here.

 kjrestevold 2012: Rapport fra prosjektet “Forebyggende tiltak
rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold”Reform har gjennomført tidsbegrenset
forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre
menns kjærestevold. Dette er kortversjonen av
rapporten for prosjektet. Her kan du lese om
målsetninger og metode for prosjektet, og om
erfaringene vi gjorde oss.Les rapporten her.
 Seksualisert_vold_mot_gutter_og_menn 2011: Seksualisert vold mot gutter og menn.

Reform har vært bidragsyter til et ressurshefte
skrevet for gutter og menn utsatt for seksualisert
vold, utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin (Nklm). Her kan du lese om noen
vanlige reaksjoner, og få råd og informasjon om
hvor du kan søke hjelp.

Les heftet her.

 Syng_ut 2011: Syng ut!

Informasjonsbrosjyre om om vold mot kvinner og
Hvitt Bånd-kampanjen, i anledning markeringen
av Hvitt Bånd-dagen 2011.

Les brosjyren her.

 Fakta_og_myter_om_menn_utsatt_for_vold 2011: Fakta og myter om menn utsatt for vold i
nære relasjonerInformasjonsbrosjyre om menn utsatt for vold i
nære relasjoner. Brosjyren retter seg mot menn
som er utsatt for partnervold, pårørende og
hjelpeapparatet, og er sendt ut til bl.a. alle
landets kommuner og krisesentre.Les brosjyren her.
 Mannfolk_mot_vold 2010: Mannfolk mot vold

Informasjonsbrosjyre for Reforms kampanje Hvitt
Bånd, som engasjerer menn mot vold i nære
relasjoner.

Les brosjyren her.

 Engasjerte_og_enige 2010: Engasjerte og enige

Undersøkelse utført av Reform og Hvitt Bånd om
unge menneskers oppfatninger om og holdninger
til vold og voldtekt.

Les publikasjonen her.

 Jeg_vet_ikke_hva_jeg_er_verdt 2010: Jeg vet ikke hva jeg er verdt

Studentoppgave skrevet for Reform av studenter
ved Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, UiO.
Rapporten er en kvalitativ studie av eldre
innvandrermenns opplevelse av helse”.

Les rapporten her.

 Pappapermen 2009: Pappapermen Kursmateriell

Kursmateriell fra Reform-prosjekt om
pappagrupper. Permen består av ulike
diskusjonsgrunnlag for samlinger, med
temaer som parforhold, nærhet
til barnet og arbeid/familie-balanse.
Publikasjonen retter seg mot kursleder
og førstegangsfedre, og er støttet av
Bufdir.

Les kursmaterialet her.

 Veileder_for_kvotering_av_menn_til_jobb_i_barnehager 2009: Veileder for kvotering av
menn i barnehagerInformasjonshefte om rekruttering av menn til
jobb i barnehage, og en innføring i bruk av
moderat kjønnskvotering. Publikasjonen retter
seg mot ansatte i barnehagesektoren.Les heftet her.
 Sexhandel 2009: Sexhandel – rådgivning om sexkjøp

Publiksjonen skisserer en modell for et
rådgivningstilbud til personer med
sexkjøpserfaring. Den ble produsert med
tanke på opprettelsen av et slikt tilbud,
med det offentlige som mottakere.

Les brosjyren her.

 Gender_loops 2009: Gender Loops eksempelsamling

Veiledningshefte om likestilling i barnehagen.
En samling eksempler på hvordan ansatte i
barnehager kan arbeide praktisk med likestilling.
Retter seg mot barnehageledelse og -personale,
og er sendt til barnehager over hele landet.

Les heftet her.

 Gender_loops_forskoleutdanning 2009: Gender Loops for
førskolelærerutdanningenRapport om hvordan førskolelærerutdanningen
kan bedre sin undervisning om kjønn og
likestilling. Omhandler praktisk integrering
av perspektiver på kjønn og likestilling i
førskolelærerutdanningens fagplaner.Les rapporten her.
 Minoritetsfarskap_i_Helse-Norge 2008: Minoritetsfarskap i Helse-Norge

En småskalastudie av møter mellom fedre
med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og
ansatte ved norske helsestasjoner.

Les studien her.

 Rett_hjem_pappa 2008: Rett-hjem-pappa

Studentoppgave skrevet for Reform av studenter
ved Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, UiO.
Rapporten er en kvalitativ studie av hvordan fedre
med etnisk minoritetsbakgrunn opplever og gjør
farskap.

Les studien her.

 Far_gjr 2008: Far gjør

Publikasjon rettet mot fedre og mennesker som
arbeider med fedre. Formidler fakta om farskap i
Norge, med fokus på temaer som farsrollen,
samliv, samlivsbrudd, marginaliserte fedre.

Les rapporten her.

 Menn_utsatt_for_vold_i_nre_relasjoner 2008: Menn utsatt for vold i nære relasjoner

Rapport skrevet i oppdrag av BLD i forkant
av lovfesting av krisesentertilbudet. En
gjennomgang og systematisering av relevant
forskning, og Reforms erfaringer om menn
utsatt for vold i nære relasjoner. Rapporten
kommer med konkrete innspill til hvordan
tilbudet til utsatte menn kan forbedres.

Les heftet her.

 Fedre_i_familier_med_startvansker 2007: Fedre i familier med startvansker –
TemahefteKursmateriell fra et Reform-prosjekt rettet
mot fedre i familier der mor har fødselsdepresjon
eller tilsvarende problemer. Heftet retter seg
primært mot helsestasjoner og andre aktører
som jobber med familier med startvansker.Les rapporten her.
 Equal_partners 2007: Equal Partners – Sluttrapport

EU-prosjektet Equal Partners fokuserte
på fedres aktive rolle i omsorgsarbeidet med
egne barn i kombinasjon med et aktivt yrkesliv.
Sluttrapporten er en samling erfaringer fra
ulike EU-land, med hovedvekt på Hellas.

Les rapporten her.