fbpx
Print Friendly version of featured image

Fra pappa til pappa. En informasjonsfilm til nybakte fedre

I dette prosjektet, støttet av Stiftelsen Dam, skal Reform produsere en informasjonsfilm for nybakte fedre. Filmen vil inneholde råd og beretninger fra fedre, slik at de som blir det for føste gang skal oppleve mestring og trygghet i sin nye rolle. Filmen skal vises daglig over en tre-måneders pilotperiode på barselavdelingen på Drammen sykehus.

Sykehusets tilbud på barselavdelingen skal være familievennlig, og skal derfor inkludere far/partner, og søsken. Far er en viktig ressurs både for mor og for det nyfødte lille barnet.

Alt bortsett fra amming

Det finnes mye far kan gjøre og bidra med for sitt nyfødte barn. Far kan avlaste mor slik at hun får tatt igjen tapt søvn, skifte bleier og bysse, og i noen tilfeller hvor mor ikke kan gi omsorg til barnet, må far også overta rollen som primær omsorgsgiver. I praksis kan far gjøre alt bortsett fra å amme.

I en studie av nybakte mødres erfaringer finner en at mødrene ofte etterspør mer avlastning, hjelp og assistanse under barseloppholdet. Slik avlastning kan selvsagt komme fra personalet på avdelingen, men far kan også bidra aktivt her. En mer aktiv inkludering av far/partner i omsorgen for mor og barn etter fødsel vil dessuten være en god mulighet for å forebygge tilknytningsvansker mellom far og barn.

Nesten ingen tilbud til far

Forskning viser også at det at far føler seg inkludert og får informasjon og støtte til å ta vare på barnet og moren, er viktig for å sikre sosial tilhørighet i den mest elementære sosiale enheten vi mennesker har, nemlig ens egen lille kjernefamilie.

En finner imidlertid få (om noen) tiltak ved norske sykehus som retter seg direkte mot den nybakte faren på barselavdelingen.

Film på barselavdelingen

I samarbeid med RBUP og Landsforeningen 1001 dager vil Reform nå gjøre noe med dette. I dette prosjektet skal vi produsere en film for visning på sykehusenes barselavdelinger.

Filmen vil inneholde praktisk informasjon til far, samt råd og beretninger fra andre fedre, slik at nybakte fedre skal oppleve mestring og trygghet i sin nye rolle. I første omgang vil filmen vises daglig gjennom en periode på tre måneder på Drammen Sykehus.

Målsetting

Målsettingen er at nybakte fedre skal oppleve økt sosial og praktisk deltakelse i sin nye familie. Filmen skal bidra til å gi fedrene kunnskap om sin nye rolle, og opplyse om hva fedre konkret kan bidra med i den sårbare tiden rett etter fødsel.

Foreldre trenger emosjonell støtte og omsorg for å kunne gi det samme til barnet sitt. Med denne filmen ønsker vi å vise nybakte fedre at de utgjør en viktig del av del lille nye familien.

“Fra pappa til pappa” 

Ønsker du å se filmen så kan du se den her:

For mer informasjon:

Prosjektleder: Ina Slaveykov
E-post: ina@reform.no


Litteratur til fordypning:

Brown, G. L., Mangelsdorf, S. C., & Neff, C. (2012). Father involvement, paternal sensitivity, and father? child attachment security in the first 3 years. Journal of Family Psychology, 26(3), 421.

Halsa, A., & Aubert, A. M. (2016). Forebyggende arbeid med barn når mor eller far har psykiske helseproblemer. Fokus på familien, 44(01), 67-88.

Helsedirektoratet (2014). Nasjonal retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Oslo. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien (Lesedato: 05.09.2019)

Leahy?Warren, P., McCarthy, G., & Corcoran, P. (2012). First?time mothers: social support, maternal parental self?efficacy and postnatal depression. Journal of clinical nursing, 21(3?4), 388-397.

Roggman, L. A., Moe, S. T., Hart, A. D., & Forthun, L. F. (1994). Family leisure and social support: Relations with parenting stress and psychological well-being in Head Start parents. Early Childhood Research Quarterly, 9(3-4), 463-480.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon