fbpx
Print Friendly version of featured image

FULLFØRT: Menn også!

I dette prosjektet ønsker Reform å forbedre tilbudet til menn ved fem ulike krisesentre. Vi vil kartlegge dagens praksis ved sentrene og utarbeide en tiltaksplan i samarbeid med det enkelte senter.

Som et ledd i utviklingsarbeidet, vil vi også tilby kompetanseheving for ansatte og ledere og veiledning i enkeltsaker.

Prosjektet Menn også! har fått støtte fra Justis- og beredskapsdepartementets tilskudd til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, og skal gjennomføres i 2017.

Prosjektets målsetting er å forbedre krisesentres tilgjengelighet for voldsutsatte menn og øke kvaliteten på tilbudet til mannlige brukere.

Denne overordnede målsettingen nås gjennom følgende delmål:

  1. Kartlegge og evaluere hvordan det enkelte senter utformer og synliggjør tilbudet til menn, og i hvilken grad menns perspektiver og behov er ivaretatt i utformingen av tilbudet
  2. Heve kompetansen om voldsutsatte menn blant ledere og ansatte ved krisesentrene, gjennom fagseminar og veiledning i enkeltsaker
  3. Utarbeide en lokal tiltaksplan for sentrene og bistå med veiledning i iverksetting av tiltak for å forbedre tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet til menn

Primær målgruppe for tiltaket er ansatte og ledere ved fem krisesentre. I rekrutteringen av sentrene vil vi bestrebe en god nasjonal spredning.

Lederne ved sentrene nås gjennom kartleggingen av sentertilbudet og gjennom samarbeidet om utviklingen av en tiltaksplan. De ansatte nås gjennom fagseminaret og gjennomføringen av tiltaksplanen. Både ledere og ansatte vil i tillegg få veiledning i enkeltsaker.

Den sekundære målgruppen for tiltaket er menn utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom kompetanseheving av de ansatte ved sentrene og iverksetting av konkrete utviklingstiltak, vil mannlige brukere få et bedre tilpasset tilbud. Prosjekttiltakene vil også øke tilgjengeligheten på tilbudet og kunne bidra til at flere voldsutsatte menn oppsøker hjelp.

Organisering

Prosjektleder for Menn også! er seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell. Den øvrige prosjektgruppen består av Kristine Bue, rådgiver i Reform, og Steinar Kvam, terapeut tilknyttet Reform.

Jørgen Lorentzen vil være faglig veileder for prosjektet. Lorentzen har lang erfaring som kjønnsforsker, og har nylig arbeidet som en av forskerne bak Proba-rapporten om menn utsatt for vold.

For nærmere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ole Bredesen Nordfjell.

Les vårt nyhetsoppslag om prosjektet

 

 

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon