fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn også!

“Menn også” er et prosjekt som har som mål å forbedre tilbudet til menn og lhbt-personer ved landets krisesentre og i kommunene.

Det er lite oppmerksomhet rundt menn og lhbt-personer utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet til disse gruppene er ofte mangelfullt, og mange som jobber med helse og sosiale spørsmål i kommunene tenker ikke at også menn og lhbt-personer kan være voldsutsatt. Dette står i sterk kontrast til lovverket og idealet om at alle som lever med vold skal ha tilbud om hjelp.

Det er tre hovedaktiviteter i prosjektet for å forbedre situasjonen:

  1. Reform gjennomfører veiledningsseminarer om utsatte menn og lhbt-personer for ansatte ved  krisesentrene.
  2. Reform gjennomfører fagseminarer om utsatte menn og lhbt-personer for krisesentrenes ansatte og deres samarbeidspartnere i kommunene.
  3. Reform kartlegger og gir krisesentre tilbakemelding på deres tilbud til utsatte menn og lhbt-personer. Hvordan er tilbudet utformet? I hvilken grad menns og lhbt-personers perspektiver og behov er ivaretatt i utformingen av tilbudet? Hvordan er tilbudet til menn og lhbt-personer synliggjort? Kartleggingen munner ut i konkrete forslag til tiltak for hvordan krisesentret kan jobbe for å forbedre sitt tilbud.

Prosjektet er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og er at av deres tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Primær målgruppe for tiltaket er ansatte og ledere ved krisesentrene. Prosjektet har vært gjennomført siden 2017, og  fem krisesentre har deltatt årlig, og krisesentre fra alle deler av landet har deltatt. Prosjektet gjennomføres også i 2021.

Den sekundære målgruppen for tiltaket er menn utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom kompetanseheving av de ansatte og iverksetting av konkrete utviklingstiltak, vil mannlige brukere få et bedre tilpasset tilbud.

Organisering

Ole Bredesen Nordfjell, prosjektleder og fagsjef i Reform. Nordfjell er sosiolog og har ledet flere prosjekter om utsatte menn og lhbt-personer.

Steinar Kvam, prosjektmedarbeider og terapeut i Reform. Kvam erfaring som terapeut fra Fossum-kollektivet, Alternativ til vold og Kvinnekollektivet Arken. Han har omfattende erfaring med å snakke med menn som utsatte og som utøvere av vold.

Berit Eggebø Næss, rådgiver i Reform. Næss har nylig skrevet masteroppgave om minoritetsmenn utsatt for vold fra kvinnelig partner.

Jørgen Lorentzen, faglig veileder og foredragsholder for prosjektet. Lorentzen er kjønnsforsker og var en av forskerne bak rapporten “Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner.”

For nærmere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ole Bredesen Nordfjell.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon