fbpx
Print Friendly version of featured image

Incels: menn som hater seg selv?

Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til å skape et kunnskapsgrunnlag om norske incels (involuntary celibate, ufrivillig sølibatær), og å fremme og legge til rette for forebygging av psykisk uhelse blant ensomme unge menn som sliter med et dårlig kroppsbilde.

Svært få gutter og menn søker helsehjelp for psykiske vansker som ensomhet og negativt selvbilde. Stadig flere unge menn oppsøker i stedet nettsider og nettsamfunn der de kan finne fellesskap med andre som også føler seg utenfor og alene.

Selvhat og voldsfantasier

Det virtuelle incelsamfunnet assosieres ofte med selvhat, kvinnehat og noen ganger voldsfantasier. Det finnes imidlertid liten kvalitativ og kvantitativ forskning om det norske incelsamfunnet på internett. Gjennom prosjektet Incels: menn som hater seg selv? skal Reform kartlegge den norske Incelkulturen, med et spesielt fokus på ensomhet og maskulinitetsnormer knyttet til mannskroppen.

Et stadig økende antall ensomme unge menn kategoriserer seg selv som ‘incels’. Begrepet ‘Incels’ (akronym, av engelsk: involuntary celibate, ufrivillig sølibatær) referer til et nettsamfunn av menn, som ifølge seg selv har blitt avvist fra å ha fysisk kontakt med kvinner, og som derfor ikke får ha sex eller få barn. Nettsamfunnet er internasjonalt, og finnes blant annet på anonyme internettfora som Reddit, 8chan og Endchan.

Bevegelsen blir ofte beskrevet som en ekstremistisk hatgruppering, og blir også noen ganger assosiert med voldsfantasier rettet mot kvinner og minoriteter, samt terrorhandlinger. Samtidig er det  ikke uvanlig med oppfordringer til selvdrap, også hvis et medlem selv vurderer å ta sitt eget liv. 

Ekstremt kroppsfokus

Framfor noe annet framstår imidlertid grupperingene som en samling unge gutter og menn som opplever stor grad av ensomhet og isolasjon fra andre jevnaldrende.

Noe av det som kjennetegner incelsamfunnet er et ekstremt fokus på kropp. I særlig grad gjelder dette deler av kroppen som oftest er umulig å endre, slik som høyde og beinstruktur. Forekomsten av gutter og menn som er misfornøyd med egen kropp er omtrent på nivå med tallet for jenter. Tall fra Norge viser at 20 % av gutter i aldersgruppen 12 til 18 år er i risiko for utvikling av spiseforstyrrelser. Det rapporteres likevel at svært få av dem søker behandling. I stedet ser vi at stadig flere unge menn oppsøker nettsider og nettsamfunn der de kan finne fellesskap med likesinnede.

Felles for medlemmene i incelgrupper er at de alle mener å ha problemer med å finne seksuelle partnere. Incels forklarer selv at de er uattraktive fordi de ikke klarer å oppfylle visse kroppsidealer, eksempelvis fordi de er for lave (“heightcels”), skallede (“baldcel”) eller fordi de har for slanke håndledd (“wristcels”). Dette mener mange av medlemmene skyldes samfunnsnormer knyttet til kroppslige kjennetegn som gjør det umulig for dem noen gang å løsrive seg fra sitt ufrivillige sølibat. Denne forklaringsmodellen synes på sin side å forsterke en følelse av å ikke ha kontroll over egen situasjon. Dette kan føre til svært sterke følelser av ensomhet og maktesløshet, som igjen kan føre til ytre og indre hat og selvmordstanker.

Lite kunnskap om norske forhold

Likevel finnes det svært lite etablert kunnskap om denne gruppen. Det er foreløpig ikke forsket konkret på menn i incelmiljøet i Norge, verken når det gjelder kvantitativ eller kvalitativ forskning, og det finnes ingen oversikt over antallet personer som inngår i miljøet.

Det er derfor behov for å kartlegge de norske forholdene.

Reform vil gjennom dette prosjektet kartlegge de norske forholdene, og undersøke hvordan disse unge mennene forstår seg selv, sin kropp og sin plass i samfunnet. Vi vil intervjue unge norske menn som regelmessig deltar på norske Incelfora, for å større kunnskap om kroppsbildekulturen i disse miljøene.

På dette grunnlaget vil vil utarbeide en kunnskapsoversikt som vil gjøres tilgjengelig for interesserte organisasjoner og fagpersoner. 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

For mer informasjon:
Incels i Norge: En kartlegging av ensomhet og helse blant norske ‘incels’

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon