fbpx
Print Friendly version of featured image

E-læringskurs: Menn i familievernet

I flere år har menn tatt kontakt med Reform og fortalt om utfordrende opplevelser i møte med familievernet. Noen opplever kjønnsstereotype holdninger knyttet til omsorg og samliv, andre erfarer at tilbudet ikke er tilpasset menn. Menn er også underrepresentert som primærklienter på familievernkontorene. Dette ønsker vi å gjøre noe med! I 2022 vil vi utvikle et e-læringskurs om menn for ansatte i familievernkontoret. Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Menn og samliv

I 2015 til 2018 utviklet og holdt Reform samlivskurs for menn hvor vi tok utgangspunkt i menns kjønnsspesifikke behov og utfordringer ved samliv. Erfaringene var at mannlighetsidealet står sterkt, og at menn ofte underkommuniserer egne helseplager og følelser i møte med sosial- og helsetjenestene. Tradisjonelle maskuline idealer påvirker også hvordan menn opplever de allerede etablerte samlivstilbudene som relevante eller irrelevante. Å løfte fram menns kjønnsspesifikke behov og erfaringer er viktig, både for den likestillingspolitiske debatten og for det forebyggende arbeidet mot samlivsbrudd.

Farskap 

Både undersøkelser og Reforms erfaring, er at mange menn opplever sin rolle som far og partner som utfordrende, og at de gjerne ser på seg selv som en annenrangs forelder. Dette fører ofte til at fedre trekker seg unna, fordi de tror det er til barnets beste. Samtidig uttrykker de aller fleste fedre at de ønsker å være en positiv del av barnets liv, men at møtet med familievernet oppleves som utfordrende.

Det er viktig at fedre involveres i barnas liv, også i møte med familievernet. Fars involvering påvirker både helse og livskvalitet, ikke bare for far selv, men for hele familien. Derfor ønsker vi at familievernet skal få mer kunnskap om viktigheten av farskap, og i større grad tilpasse tilbudet deres til menn.

Om kurset

Vi ønsker å lage et e-læringskurs for ansatte på familievernkontoret, som kan kvalifisere de ansatte i møte med menn. Vi vil utvikle et e-læringskurs som vil piloteres ved Enerhaugen familievernkontor. Innholdet i kurset vil bestå av kunnskap om temaene kjønn og likestilling, betydning av farskap, historier fra menn med erfaring fra familievernet, holdninger og refleksjoner og menn i samliv. Refleksjons- og caseoppgaver vil også være en viktig del av e-læringskurset.

For mer informasjon

Prosjektleder: Ina Slaveykov
E-post: ina@reform.no

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon