Høringsuttalelser

Reform- ressurssenter for menn er en høringsinstans om mannspolitiske saker. Her kan du lese vår mening om en rekke forslag fra 2003 til nå.

Forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – innføring av verneplikt for kvinner) (Forsvarsdepartementet 2014)

Det er på høy tid med allmenn verneplikt både for kvinner og menn. Reform slutter seg til de framlagte lovendringene, men stiller oss samtidig spørrende til om det kun er de framlagte lovendringene som utgjør regjeringens forberedelser til utfordringene det er grunn til å anta at innføringen av allmenn verneplikt vil medføre. Reform etterlyser et oppfølgende arbeid for å sette Forsvaret og det norske samfunnet i stand til å møte kjente og ukjente problemstillinger når verneplikten vil komme til å omfatte all norsk ungdom, uavhengig av kjønn – men også av tro, legning og andre ulikheter.

Forslag til regjeringens rapportering til Beijing +20 (BLD 2014)

Beijing +20 er neste års internasjonale kvinnekonferanse i Rio, som oppfølging av den første i Beijing i 1995. Reforms innspill viser til at likestillingsbegrepet historisk kun har handlet om flere og styrkede rettigheter for kvinner. I dagens Norge handler likestilling om begge kjønn. Mannsperspektivet er sentralt fordi menns overrepresentasjon blant de privilegerte har sitt motstykke i overrepresentasjonen blant de sosialt marginaliserte. Vi påpeker en rekke områder der regjeringens forslag til rapport bør endres for nettopp å innarbeide mannsperspektivet på en bedre måte.

Forslag til politikk for likestilling (NOU 2012:15)
Sett under ett oppfatter Reform utvalgets vurderinger og forslag som nødvendige for at staten skal forplikte seg til å sørge for like muligheter på tvers av kjønnene. Men Reform er kritiske til mangelen på tiltak på områder der menn kommer dårlig ut, slik som helse, omsorg for barn etter samlivsbrudd og frafall fra videregående opplæring.

Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien (Helsedir 2012)

Det er historisk nytt at fedre er nærværende og deltaktede i det omfanget vi er vitne til i dagens norske samfunn. Forskning viser at velferdsstaten har utfordringer knyttet til å oppdatere sin kunnskap, sine strukturer og retningslinjer når det gjelder fødsels- og barselomsorgen i samsvar med denne endrede situasjonen. Forslaget til retningslinjer slik det foreligger støtter ikke opp om fedre som deltakende og nærværende omsorgspersoner. Det ser ut til å være et betydelig behov for å arbeide inn kunnskaper og perspektiver på menns rolle i barsels-, fødsels- og spebarnstiden.

Forslag til endringer i barneloven – bedre beskyttelse for barn mot vold og overgrep (BLD 2012)

På et generelt grunnlag støtter Reform – ressurssenter for menn forslag som medfører at barn beskyttes der det er problematikk knyttet til vold og overgrep hos samværs- eller bostedsforelder. For at tiltak og forslag til endringer skal komme barn til gode, mener vi det er viktig å være bevisst kunnskapen om hva forskningen sier om barn utsatt for vold fra foreldre/steforeldre. Forskning om omfanget av vold i familien viser at barn kan bli utsatt for vold fra mor, far eller begge, samt fra steforeldre. Forskningen viser også at barn kan være vitne til partnervold mot mor, far eller begge, samt mot steforeldre.

Forslag til endringer i barneloven – samvær under tilsyn (BLD 2012)

Reform støtter intensjonen bak endringsforslagene om å styrke barneperspektivet og å øke barns medvirkning. Imidlertid reagerer vi på at foreldrenes voldsbruk blir ubalansert fremstilt. Høringsnotatet bygger etter vårt syn opp under en fordom om at det bare er menn som er voldelige, og som barn trenger beskyttelse mot. Slik sett kan notatet bidra til at annen vold mot barn går under radaren.

Forslag til struktur for likestilling (BLD 2012. NOU 2011:18)

Reform oppfatter utvalgets forslag til et helhetlig rammeverk for det statlige likestillingsarbeidet som godt. I de foreslått økte ressursene ligger muligheter for å trekke menn sterkere med i arbeidet for likestilling mellom kjønnene. Reform forventer at et nyopprettet likestillingsdirektorat integrerer mannsperspektivet i likestillingen mellom kjønnene.

Forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter (HOD 2011)

Reform mener at rituell omskjæring av gutter er en uønsket praksis, og at en regulering av denne kun bør være en midlertidig løsning. Vi oppfordrer derfor Helse- og Omsorgsdepartementet til parallelt med den foreslåtte reguleringen å arbeide for å redusere og avskaffe rituell omskjæring av gutter på sikt.

Forslag til systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (2010: 8)

Selv om utredningen er omfattende registrerer vi at diskusjoner om kjønn, utover barnas, er fraværende. Spesielt er det viktig å gi en vurdering av de kjønnede aspektene ved barnehagesektoren, som «sikringen» av det pedagogiske tilbudet er ment å foregå innenfor. Vår erfaring er at kjønnede dimensjoner og kvaliteter ved barnehagens tilbud ofte henger sammen. Uten å trekke inn kjønn vil viktige tiltak og skjevheter ved foreslåtte tiltak overses.

Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri (BLD 2009)

Av de tre ulike ordningene departementet skisserer for lønn under omsorgspermisjon og ammefri, anbefaler Reform ordningen med Omsorgspermisjon og ammefri med kompensasjon fra folketrygden. Reform mener at ulempene ved de administrative kostnadene må vike for viktigheten av det lages ordninger som når alle, både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Forslag til et helhetlig diskrimineringsvern (NOU 2009:14)

Reform ser det urimelige i at det er et vesentlig bedre lovverk mot diskriminering og manglende likestilling på et kjønnet grunnlag, enn på andre diskrimineringsgrunnlag. Et nytt lovverk må gi bedre status til andre likestillings- og diskrimineringsgrunnlag. Samtidig må en ny lov gi et minst like godt grunnlag for arbeid for likestilling på et kjønnet grunnlag som tidligere.

Om menn, mannsroller og likestilling (St.meld.nr.8, 2008-2009)

Reform vil understreke viktigheten av å anlegge et kjønnsperspektiv også på menn, og ikke utelukkende knytte kjønnsperspektiv og likestillingsarbeid til kvinner. Gjennom meldingen løftes det frem mange sentrale områder hvor gutter og menn systematisk skårer svært dårlig på samfunnets negative statistikker. En stor svakhet er at noen viktige områder er blitt oversett, og at de overordnede idealer og målsetninger i liten grad blir fulgt opp i foreslåtte tiltak.

Farskapsutvalgets forslag til endringer i barneloven (NOU 2009:5)

Farskapsutvalgets forslag til endringer synes samlet sett å styrke et mangfoldig farskap. Men det er fortsatt langt igjen til et likeverdig foreldreskap mellom fedre og mødre med utgangspunkt i barnets beste, særlig etter Farskapsutvalgets forslag om videreføring av gjeldende rett på andre vesentlige områder i lovgivningen. Reform mener særlig at en naturlig konsekvens av å ta barns rettigheter som utgangspunkt er å åpne for å inkludere nye grupper fedre (slik som samboende fedre og ikke-biologiske medfedre) i ”pater est” -regelen, ikke å ekskludere alle ikke-gifte. Det er derfor skuffende at Farskapsutvalget velger å videreføre dagens pater est-regel uten å inkludere samboende foreldre.

Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven (NOU 2008:9)

Reform mener det er svært positivt at Barneutvalget innledningsvis gjør eksplisitt at foreslåtte endringer i barneloven gjøres ut fra et barneperspektiv og et perspektiv der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige sider ved barnets liv står sentralt. Ved nærmere gjennomlesning observerer Reform likevel at rapporten preges av en grunnleggende oppfatning at mor er en bedre omsorgs- og ansvarsperson for barn enn far. Det er uheldig at en utredning som skal ha barnets beste i fokus, på vesentlige områder argumenterer ut fra foreldrenes (og da primært mors) interesser.

Forslag til lovfesting av krisesentertilbudet (Ot.prp.nr.96, 2008-2009)

Et ukjent antall menn utsatt for vold i nære relasjoner og fedre med barn der mor er voldsutøver mangler i dag et krisesentertilbud. Reform – ressurssenter for menn er derfor svært positive til en generell lovfesting av krisesentertilbudet. Den gir disse målgruppene en selvfølgelig rett når de er i en tilsvarende situasjon som kvinner og mødre med barn utsatt for vold i nære relasjoner. Forutsetningen for tilretteleggingen for mannlige målgrupper ved krisesentrene og i kommunene er imidlertid ikke på plass i dag. Reform ser at det er nødvendig med en utvikling av krisesentertilbud av praktisk, organisatorisk og kunnskapsmessig karakter. Uten et slikt eksplisitt utviklingsarbeid vil den lovfestede rett til krisesentertilbud ikke gi noen reell konsekvens for målgruppene av menn.

Forslag til kriminalisering av sex av sexkjøp (Ot.prp. nr. 48, 2007-2008)

Reform – ressurssenter for menn tolker lovforslagets formål til å være å bekjempe prostitusjon og menneskehandel gjennom holdningsdannelse, reduksjon av etterspørsel og

marked. Reform mener at prostitusjon kan innebære skadevirkninger både for de som selger og de som kjøper seksuelle tjenester, og følger i så måte departementets vurdering av fenomenet. Reform stiller seg imidlertid kritisk til innføringen av en ny straffebestemmelse om kriminalisering av sexkjøp. Vi opplever ikke at vi per i dag har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å uttale oss om konsekvensene og virkningen av et slikt virkemiddel på det nåværende tidspunkt.

Forslag til forskrift om fastsetting av farskap (BLD 2005)

Reform stiller seg prinsipielt bak forslaget til forskrift om vedgåing av farskap uten mors medvirkning. Samtidig mener Reform at endringen ikke på langt nær er tilstrekkelig, kun da som et lite steg på veien mot automatisk delt foreldreansvar. Det blir viktig at det fra departementet initieres en full gjennomgang av barneloven i et likestillingsperspektiv, særlig når lovens § 35 ifølge Klagenemda for likestilling er i strid med likestillingsloven

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2004-2007)

Gjennom målsetting med å redusere volden mot kvinner og barn, tilslutter Reform seg handlingsplanens intensjoner. Gjennom vårt praktiske arbeid i møte med menn, arbeider vi aktivt med å forebygge og ha fokus på aggresjons- og voldsproblem, eks. gjennom sinnemestringsgrupper. Likevel vil vi problematisere innholdet i den foreliggende handlingsplanen. Reform etterlyser et bredere utgangspunkt for den politikk- og tiltaksutforming som gjøres, som også inkluderer den volden menn utsettes for i nære relasjoner. Det er problematisk at innholdet i handlingsplanen reflekterer mangel på tiltak overfor menn som rammes av denne slik vold samtidig som handlingsplanen uttrykker viktigheten av å jobbe for faktisk likeverd mellom kjønnene.

Forslag om endringer i barnehageloven (Ot.prp. nr. 72, 2004-2005)
Barnehagene er en viktig arena for sosialisering generelt og kjønnssosialisering spesielt. Vi ser derfor med bekymring på den skjeve personalmessige kjønnsfordelingen i barnehagesektoren. Vi ønsker at både myndigheter og personalet i barnehagene setter fokus på hvilken utfordring dette representerer, at det settes inn innsats for å fremme en mer balansert kjønnsfordeling blant barnehavepersonell, og at det arbeides med å øke de ansattes kompetanse om kjønn og likestilling.

Forslag til tiltak for å beskytte barn mot overgrep (BFD 2004)

Reform støtter intensjonene i utvalgets mandat, og mener det er positivt og nødvendig med tiltak som beskytter barn mot overgrep fra en eller begge foreldrene. Reform er derimot uenige i flere av de konklusjoner utvalget trekker. Utvalgets utgangspunkt er nærmest en ensidig forståelse av at det kun er fedrene som slår sine barn. Dette svekker utvalgets troverdighet med hensyn til forståelse og virkninger av foreslåtte tiltak. I tillegg står utvalgets utsagn om at samværsrett står sterkt i Norge, i sterk kontrast til den praktiske virkeligheten øvrige instanser som arbeider nært fedre opplever.

Retten til et liv uten vold (NOU 2003:31)

Reform mener at utvalget i all hovedsak tegner volden endimensjonalt og konstruerer en verden der man tegner inn stereotype roller som utøvere og ofre. Her har man begrenset seg til å forstå menn som maktutøvere med vold som våpen og kvinner som ofre totalt uten ansvar for de prosesser som ender i vold. Ved å kjønne rollene så klart, står man først og fremst i fare for å gi andre problemer utilstrekkelig oppmerksomhet, eks. et så viktig og alvorlig samfunnsproblem som kvinners vold mot barn og kvinners vold mot menn.

Aktuelt fra Reform

Aktuelt fra Reform

 

grafikk
Kampanjeleder Hvitt Bånd
Nyansatt kampanjeleder på Reform er Gjermund Baklien Skaar
Les mer ]
Voldsutsatte menn skal ha hjelp
Menn er nå i målgruppen for det kommunale krisesentertilbudet. Loven pålegger kommuner å sørge for et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Men verken kommunene eller sentrale myndigheter forteller menn dette.
Les mer ]
grafikk Reform om vold, maskulinitet og sinnemestring
Reform – ressurssenter for menn arrangerte dagsseminar om vold, maskulinitet og sinnemestring 11.februar 2010. Nå er presentasjonene tilgjengelige for alle.
Les mer ]

Linker til andre tjenester

ADAM – et tilbud til menn
ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet.

Alternativ til Vold (ATV)
Alternativ til Vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold og aggresjon. Tlf: 22 40 11 10.

Brøset – Sinnemestring
Tilbyr gruppebehandling for menn og for kvinner i Trondheim.

Dixi ressurssenter
Dixi har tilbud om grupper og individuelle samtaler til voldtatte menn.

Levende maskulinitet
Tilbyr egenutvikling for menn i form av en intensiv, spennende og lærerik prosess over tre weekender. Seminarene ledes av Eirik Balavoine og Dag Furuholmen som begge har mer enn 30 års erfaring med terapeutisk arbeid for personlig vekst og utvikling.

Nordisk Netværk om Mænds Sundhed og Helse
Et nordisk nettverk med fokus på forskning om menns helse

Senter mot incest og seksuelle overgrep – Sør Trøndelag

Krise- og rådgivningstelefoner

Kameratstøttetelefonen
Kameratstøtte.no er et samarbeidsprosjekt mellom FN-Veteranenes Landsforbund og Mental Helse Norge. Bakgrunnen for samarbeidet, var et ønske om å bidra til bedre helse og livskvalitet for nåværende og tidligere soldater og deres pårørende, med en meldingstjeneste hvor man kan dele tanker og erfaringer med en likemann.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon for den som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv. Mennesker som befinner seg i en følelsesmessig krise er også velkommen til å ringe. Tlf. 815 33 300.

Mental Helse
Mental Helse har et døgnåpent telefontilbud til folk som trenger noen å snakke med. Tlf. 810 30 030.

Oslo Krisesenter
Tilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold. Tlf 22 48 03 80.

Si det med ord
Nett-tjenesten Si det med ord drives av Mental Helse Hjelpetelefonen. Dette er en tjeneste for de som ønsker å kommunisere på nett fremfor på telefon. Medarbeiderne på tjenesten har taushetsplikt og du kan være anonym.

Sosial vakttjeneste
Ønsker å hjelpe mennesker som er i krise. Kriser kan være så mangt – seksuelle overgrep, mishandling og vold, tap av pårørende, selvmordstanker, familieproblemer og ulykker. Tlf. 22 11 70 90 Åpent hele døgnet.

Juridisk/økonomisk rådgivning

Advokaten hjelper deg
Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.

Advokatvakten i Oslo

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Fri rettshjelp i Oslo kommune

Juss-Buss
Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo. Juss-Buss yter gratis rettshjelp. De er behjelpelige med å søke om fri rettshjelp ovenfor Fylkesmannen. Tlf.22 84 29 00.

Justis- og beredskapsdepartementet

Offentlige hjelpeinstanser

Barneverntjeneste
Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste og har et spesielt ansvar for å avdekke og sette inn tiltak mot omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Familiekontor
Familievernkontorene skal gi tilbud om behandling og rådgivning ved konflikter eller kriser i familien og foreta mekling i forbindelse med separasjon eller skilsmisse for foreldre med barn under 16 år. Ved familievernkontorene er det ansatt fagfolk. Man behøver ikke henvisning fra lege, sosialtjeneste eller andre for å oppsøke familievernkontorene. Tjenesten er gratis.

NAV
NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere. 
På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune.

Aktuelle nettsteder

Dopingtelefonen
Informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping

Institutt for klinisk sexologi og terapi
Norges største sexologiske klinikk

Menn i Barnehagen

Norsk forening for pengespillproblematikk
Spilleavhengighet – hvor i Norge kan man søke behandling.

SLAA
Svensk nettsted for sexavhengige

Verdens beste pappa
Nettsted for pappa

 

Maskulinist.no – om menns vilkår og muligheter

Maskulinist.no tar opp kjønns- og likestillingspolitiske spørsmål sett fra en mannssynsvinkel. Menn må til en viss grad ta ansvar som menn og ikke bare som individer. På hvilken måte, er et spørsmål som står til diskusjon. Menn må være villige til å vike for likeverd og likestilling hvor det er rimelig, men det er også naturlig at menn hevder seg som kjønn.