fbpx

På tide med selvstendig foreldreperm til fedrene

Foto: Geoff LMVUNIO vil stramme inn på fedrenes foreldrepermisjonsrettigheter, ved at far skal miste pappapermen om mor ikke går ut i jobb. Helt feil vei å gå, mener Reform.

– Det kan ikke stilles særskilte krav til fedrene under fedrekvoten, eller for tiden som foreldrene kan dele fritt mellom seg, sier Ole Nordfjell, seniorrådgiver ved Reform – ressurssenter for menn, som kommentar til dagens utspill fra leder Anders Folkestad i UNIO.Se uttalelse til Nrk.no: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11289078

Årlig er det mellom 8000 – 10 000 fedre som ikke har mulighet til å ta ut foreldrepermisjon fordi mor ikke går ut i jobb eller studier, i følge Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dersom mor er arbeidsledig har ikke fedre krav på foreldrepermisjon. I dag gjelder ikke kravet om mors aktivitet i fedrekvoten, men den øvrige permisjonstiden.

– I stedet for å fremme et krav om at fedre må få rett til selvstendig opptjening, angriper UNIO den begrensete retten far har til opptjent pappakvote. Resultatet av noe slikt vil flere fedre blir ekskludert, slår Nordfjell fast.

Han mener det ligger mistro til menn som foreldre i Folkestads forslag, ved at det skal «passes på» at foreldrepengene ikke blir brukt til fedre som drar til Syden sammen med familien, eller at fedrene på andre måter ikke tar ansvar for omsorgen for barna.

– Da fedrekvoten ble innført i 1993 ble fedre møtt med samme mistro. Det het at menn ikke ville komme til å være sammen med barna sine, at de bare ville gå på elgjakt og så videre. Historien siden da har vist at det store flertallet av menn bruker fedrekvoten, og også er alene om omsorgen i permisjonstiden.

Nordfjell medgir at i det første leveåret er naturlig nok mye av fokuset rettet mor og barn. Samtidig har det har vært et bredt politisk ønske om at mødre og fedre også i denne fasen skal ha likere muligheter til å være tilstedeværende foreldre.

– Det viktige nå er å følge dette opp, og ikke å skjerpe inn kravene til fedrene, mener Nordfjell, som er glad dagens utspill fra UNIO er blitt kontant avvist av den nye regjeringen.

– Det er bra at Høyres Torbjørn Røe Isaksen avviser Folkestads forslag. Samtidig minner jeg om at regjeringspartiene Høyre og FrP begge har i sine programmer at fedre skal gis selvstendig rett til foreldrepenger, uavhengig av mor status.

– Nå er partiene i posisjon til å følge dette opp. Reform forutsetter at det også skjer, sier Ole Nordfjell.

Fakta / begrensninger i fedrenes foreldrepenger

 

1. Mor må være i en yrkesrettet aktivitet

Dersom far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote må mor være i en form for yrkesrettet aktivitet eller ikke i stand til å ta seg av barnet (aktivitetskravet). Dersom mor ikke oppfyller aktivitetskravet, mister far retten til foreldrepenger. Dette gjelder uavhengig av om de velger at mor skal være hjemme samtidig, eller årsaken er at hun er arbeidsledig.

Et tilsvarende aktivitetskrav gjelder ikke for far for at mor skal kunne ta ut foreldrepenger. Mor har ubetinget rett til foreldrepenger uavhengig av om far velger å arbeide eller være hjemme, eller han er arbeidsledig. I fedrekvoten er det ikke noe ikke noe aktivitetskrav til mor.

 

2. Mor må ha krav til foreldrepenger om fedrene skal ha krav på fedrekvote

Fars rett til fedrekvote er avhengig av at både mor og far har opptjent rettigheter til foreldrepenger.

 

3. Mors stillingsprosent bestemmer fedrenes foreldrepenger

Foreldrepengeordningen utformet slik at en del familier vil tape økonomisk på at fedre tar ut foreldrepermisjon utover fedrekvoten. Omfanget av foreldrepenger for far er avhengig av mors stillingsandel. Dersom mor arbeider mindre enn 75 prosent stilling etter fødselen, reduseres fars rett til foreldrepenger tilsvarende. Tilsvarende reduksjon gjennomføres ikke for mor, dersom det er en far som arbeider redusert stilling.

 

Kilde: NOU 2012:15 Politikk for likestilling

(Foto: Geoff LMV)

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon