fbpx

Reforms innspill til regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet)

Innspill

Det er viktig at en ny handlingsplan følger opp og videreutvikler den forrige. I den sammenheng vil vi påpeke betydningen av å innarbeide den samme forståelsen i handlingsplanen som ligger til grunn for den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg til å betrakte vold i nære relasjoner i et kjønnsperspektiv, må det følgelig aktivt innarbeides en forståelse for, og tiltak som retter seg inn mot, andre diskrimineringsgrunnlag: Funksjonsnedsettelser, alder, etnisitet, tro og livssyn, hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er også av stor betydning at det settes av nok midler til handlingsplanen, og at arbeidet forankres som en reell tverrdepartemental satsing.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon