fbpx

Mannspanelet i regjering

Foto, Stortinget.no

Reform vil gratulere Torbjørn Røe Isaksen som ny kunnskapsminister. Som medlem av Mannspanelet spilte han inn en rekke anbefalinger om gutter, menn og likestilling. Reform gleder seg over at et av medlemmene av Mannspanelet nå er kunnskapsminister og kan følge opp tiltakene.

Mannspanelet var en bredt sammensatt gruppe av menn, fra alle deler av norsk samfunnsliv, som diskuterte seg fram til hvordan menn kan trekkes med i likestillingsarbeidet. På utdanningsfeltet vektla Isaksen og det øvrige Mannspanelet særlig betydningen av å satse på menn i kvinnedominerte yrker for å bryte ned barrierer som hindrer gutter å ta valg som passer, som de skrev. Arbeidet med å rekruttere menn til barnehagen og øvrige kvinnedominerte yrker, trenger fornyet innsats. Mens vi ser at andre land som Sverige og Tyskland satser på dette området har det i Norge, med unntak for enkelte hederlige initiativer, vært stillstand.

Blant anbefalingene som Mannspanelet kom med i 2008 var disse om «Utdanning og yrkesvalg» – hvorav mange ikke er fulgt opp:

Utdanning og yrkesvalg

Det er to store utfordringer for gutter innenfor utdanningsfeltet. Gutter gjør det jevnt over dårligere enn jenter i de fleste fag på skolen. Det er en utfordring fordi samfunnet stiller stadig høyere krav til utdanning og kompetanse, og mange av de manuelle jobbene som tidligere var besatt av menn, er i ferd med å forsvinne. Det er samtidig fortsatt klar kjønnsprofil på mange fagretninger i den videregående skolen og innen høyere utdanning. Målet er ikke å presse flere til å velge et fagområde mot sin vilje, men å bryte ned barrierer hvis de hindrer den enkelte fra å ta det valg som passer ham eller henne best mulig. Vi vil oppfordre til økt satsing på å få flere kvinner i mannsyrker og flere menn i tradisjonelle kvinneyrker. Vi vil spesielt framheve behovet for flere menn i barnehage, skole og helse- og omsorgsyrker.

Mannspanelets anbefalinger

 1. Tidlig start på lese- og skriveopplæring. Gi rom for at også gutter får lese litteratur de er tiltrukket av. Det viktigste er å få barn til å lese, ikke primært hva de leser.
 2. 2.       Det må gis mer tilpasset opplæring og større rom for å velge praktiske fag på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nødvendig teori i yrkesfagene må formidles langt mer praktisk.
 3. 3.       Myndighetene bør drive systematisk satsing på rekruttering av mannlige lærere, førskolelærere og helsearbeidere.
 4. For å få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker, er det viktig å vise frem mannlige rollemodeller i disse fagene.
 5. Myndighetene bør se på hvordan kvinnedominerte yrker markedsføres overfor gutter.
 6. Sats systematisk på å beholde menn som utdanner seg innenfor omsorgsyrker. Det er spesielt høyt frafall av menn under utdanningsforløpet og kunnskapen om årsakene til dette bør økes.
 7. Offentlig sektor som er særlig dominerende innen utdannings-, helse- og omsorgsyrker, bør være en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke menn. Dette kan blant annet gjøres ved å tilby flere fulle og faste stillinger, og økte karrieremuligheter.
 8. Arbeidslivets parter bør utfordres til videreutvikling av lærlingeordningen, herunder aktiv rekruttering av jenter til mannstradisjonelle fag og gutter til kvinnetradisjonelle fag.
 9. Yrkesveiledningen i skolen må bli bedre og mer profesjonell. Målet er å høyne kvaliteten og gi den enkelte større sjanse til å ta gode, informerte og trygge valg. Dette vil kunne motivere flere til å velge utradisjonelt.
 10. Både verneplikt og førstegangstjeneste må gjelde likt for kvinner og menn, med sesjon i to deler som foreslått av Forsvarssjefen.

[Note fra Reform: Dette er gjennomført]

 1. Mannspanelet ber regjeringen igangsette forskning på årsaker til at en høy andel gutter med minoritetsetnisk bakgrunn ikke fullfører videregående skole. Nødvendige tiltak må igangsettes slik at flere gutter med etnisk minoritetsbakgrunn fullfører videregående skole.

Gunnar Holmen og Aslak Mikal Mienna reserverer seg mot pkt. 10.

Anbefalingene i sin helhet kan leses her: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Menn%20og%20likestilling/Konklusjonsnotat%20fra%20mannspanelet2.pdf

(Foto: stortinget.no)

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon