fbpx
Print Friendly version of featured image

E-læringskurs for ansatte: Fedre i barnevernet

Introduksjon til kurset med direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald

Hvorfor et kurs?

Reform har gjennom flere tiår hatt kontakt med fedre med barn som har vært innom barnevernet. Mange av disse fedrene er usikre på seg selv som omsorgspersoner, og ser gjerne på seg selv som  annenrangs foreldre. Mange mangler også informasjon om hva slags hjelp barnevernet kan gi, og hva slags informasjon de har krav på. Bildet av fedre som annenrangs foreldre gjenfinnes også i forskning på hvordan fedre opplever kontakten med barnevernet, og i barnevernets egne holdninger. I praksis fører dette i noen tilfeller til at far blir satt på sidelinjen i arbeidet med familien.

Kursets formål

Barnevernets viktigste oppgave er å sørge for at barn og unge får trygge oppvekstvilkår og god omsorg. God omsorg kan styrkes ved at det tilrettelegges for at både mor og far tar del i omsorgsoppgavene. Arbeidet for å inkludere far gjenspeiles i norsk likestillingspolitikk, hvor både pappapermisjon og høyere sysselsetting av mødrene har ført til store endringer i bildet av hva vi anser som en god omsorgsperson. Samfunnsendringer tar likevel tid, og det er fortsatt slik at mor ofte anses som å være bedre skikket enn far til å ha omsorgen for barna. Derfor er det viktig å være seg bevisst de holdninger man selv kanskje bærer på, eller ser hos kolleger. Kursets formål vil være med på å bevisstgjøre deg på akkurat dette.

Kursinnhold

Kurset består av til sammen syv moduler. I kursets første modul vil vi gå gjennom noen av linjene i norsk likestillingspolitikk de siste tiårene. Dette for å danne et kunnskapsgrunnlag for hva slags likestillingspolitiske tiltak som er gjort for å styrke farsrollen. I modul 2 vil vi ta for oss hva forskning sier om betydningen av farskap. I modul 3 vil du få en gjennomgang av det juridiske som berører barnevernets kontakt med fedre, for å styrke din kunnskap som barnevernsansatt. I modul 4 redegjøres det for ulike holdninger man har funnet i barnevernet, som kan stå i veien for at far inkluderes i omsorgsarbeidet. I modul 5 går vi nærmere inn på kommunikasjon som middel eller hinder for godt samarbeid. Her vil menns kommunikasjon være i fokus. I kursets sjette modul fortelles ulike historier fra fedres møte med barnevernet. I siste modul tar vi for oss konkrete råd og tiltak for hvordan du som barnevernsansatt kan inkludere far. Hver modul inneholder refleksjonsspørsmål eller caser som du skal løse. Hver modul må være gjennomlest og tilhørende oppgaver må være løst, før du kan gå til neste del av kurset.

Kursinformasjon – hvordan du kommer i gang

Kurset tar om lag 1 til 2 timer å gjennomføre og er gratis å ta. Etter fullført kurs vil du motta et kursbevis. Utstedt kursbevis fordrer at du oppretter en bruker og gjennomfører hele kurset under eget brukernavn. Vi anbefaler at du oppretter bruker med både fornavn og etternavn, da dette vil fremkomme på kursbeviset.

Vi oppfordrer deg til å ta kurset parallelt med en kollega, slik at du har en samarbeidspartner som du kan diskutere kursinnhold og caser med. Klikk på knappen “ta dette kurset” og registrer deg, for å sette i gang. Under registrering vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon.

NB: e-post med passord kan havne i spamfilteret. Sjekk derfor søppelpost, om du ikke mottar påloggingsinfo.
Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon