fbpx
Print Friendly version of featured image
Tilbake til Kurs og foredragstemaer

Menn og helse

Helse er mer enn kropp. En persons helse er en helhet der psyke, seksualitet, sosiale relasjoner, sosial status og den enkeltes økonomi utgjør delene. Grunnen til at menn lever 3,5 år kortere enn kvinner, og menn på østkanten av Oslo sammenliknet med kvinner på vestkanten lever hele 10 år kortere, henger sammen med levekår og hvordan menn og kvinner lever sine liv.

Menn og barnløshet

Et godt liv for mange menn og kvinner er knyttet til det å ha barn. Faktum er at andelen barnløse menn øker i Norge. I nær fremtid kan vi vente at omtrent hver femte mann som passerer 50 år ikke har fått egne barn? Leder i Reform – ressurssenter for menn, Are Saastad, svarer på hvilken betydning kan det har for menn, og for vårt samfunn at så mange menn nå ikke får barn.

Se klipp fra film om menn og barnløshet (1 min.)

It takes two to tango

Erna Solberg har gitt oss en stallordre; vi må få flere barn for å bevare velferdsstaten. Hva skal til for at statsministeren får oppfylt sitt nyttårsønske fra 2019, som nå også er aktualisert gjennom Perspektivmeldingen? I filmen «It takes two to tango» møter du et knippe eksperter og engasjerte aktører som kommer med råd vi håper når fram til Erna og regjeringen.

I programmet ser vi på tematikken barnløshet hos menn ut ifra et samfunns-, helse- og likestillingsperspektiv. Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom ReformØnskebarn og Merck.

På oppdrag av Merck i samarbeid med Reform og Ønskebarn, har Röst og Norfakta Markedsanlyse også gjennomført en panelundersøkelse med 1080 menn. Undersøkelsen har tittelen “Infertilitet blant menn”, Her kartlegges en rekke spørsmål om menn og barnløshet. Undersøkelsen gir et nyansert og spennende bilde av menns egen opplevelse av farskap.

> Se hele filmen «It takes two to tango» (35 min.)
> Les panelundersøkelsen Infertilitet blant menn

Menn har få nære å betro seg til – Reformundersøkelsen 2020

Et av funnene i Reformundersøkelsen, er at menn i gjennomsnitt har færre fortrolige å betro seg til enn kvinner. Reformundersøkelsen er en landsrepresentativ undersøkelse i regi av Kantar, om en rekke spørsmål knyttet til menn og likestilling. Undersøkelsen ble foretatt i november 2020. Den gir derfor en temperatur på livssituasjonen til menn under koronaepidemien.

  • 15 % av menn i Norge sier de i liten eller svært liten grad har noen å betro seg til i familien. Det tilsvarende tallet for kvinner er 9 %.
  • 24 % av menn i Norge sier at de liten grad eller svært liten grad har venner å betro seg til. Tallet for kvinner er 13 %. Eldre menn over 60 og skeive kommer særlig dårlig ut på denne statistikken.

På bakgrunn blant annet av disse talene har Reform gitt påpekt nødvendigheten av å ha en kjønnet tilnærming til hvem som er utsatte som følge av økt isolasjon under pandemien. Menn som allerede er isolerte og ensomme, vil være særlig utsatte nå. Vi har allerede pekt på at en slik gruppe er mannlige studenter, som bor hjemmefra og i liten grad har en omgangskrets, og i tillegg er rammet av at kontakten med lærestedet og studiemiljøet i overveiende grad er digital.

En annen utsatt gruppe er eldre hjemmeboende menn, der vi vet at selvmordsfaren var høy allerede før pandemien. Det er nesten utelukkende menn som tar livet sitt i aldersgruppen 80+. Det er grunn til å tro at dette er en gruppe som nå er i behov for særskilte tiltak.

> Se Reforms innspill til undersøkelse om likestillingskonsekvenser av korona til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

> Se helsedelen av Reformundersøkelsen 2020

Maskulinitetsnormer i trans- og cismenns liv

I samarbeid med FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold gjennomførte Reform i 2020 en kvalitativ sammenlikning av trans- og cismenns helse. Arbeidet munnet ut i en brosjyre med anbefalinger til helsepersonell. (Transmenn er menn som ble registrert som kvinne ved fødselen. Cis-menn er personer som ble registret som menn ved fødsel og som opplever at det samsvarer med deres kjønnsidentitet.)

I undersøkesen går det fram at flere av mennene i både trans- og cisgruppen forteller om til dels giftige mannsmiljøer, hvor det å stikke seg fram eller vise sårbarhet kan være utfordrende. Noen forteller om kvinneundertrykkende miljøer, der seksualisering av kvinner er vanlig. Informantene beskriver følelsen av utenforskap til en slik mannlighet. Fortellingene om denne typen giftige mannsfelleskap gjelder imidlertid ikke alle informantene, og flere sier at maskulinitet ofte kan ha et ufortjent dårlig rykte. Disse føler stor støtte og fellesskap med andre menn. De mer positive historiene om mannlige felleskap går igjen hos de skeive mennene i utvalget, både hos trans- og cisgruppen.

> Se brosjyren Transmenn og helse. Hvordan kan helsearbeidere legge til rette for gode pasientmøter?

Å være mann og håndtere sykdom

Menn oppsøker i mindre grad enn kvinner helsehjelp, både før, under og etter sykdom. I 2015 gjennomførte Reform og Oslo Universitetssykehus et prosjekt for å se hvordan lærings- og mestringstilbud kan bedre tilpasses menn. Vi har siden holdt en rekke foredrag om erfaringene fra prosjektet, med fokus på menns egen oppfattelse av helsebehov og hindre for å søke hjelp.

>  Se  vår erfaringsrapport Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring. Hvordan tilpasse et lærings- og mestringstilbud for menn? 

Reforms prosjekter om gutter, menn og helse

Reform gjennomfører årlig en rekke prosjekter med mål om økt kunnskap, oppmerksomhet, samarbeid eller rammer om gutter og menns helsesituasjon.

> Se alle Reforms prosjekter

Store gutter gråter ikke

Tradisjonelle maskulinitetsidealer kan gi negative konsekvenser for menns helse. Menn oppsøker også helse- og omsorgstjenestene i mindre grad enn kvinner. Resultatet er blant annet et høyere sykefravær enn nødvendig. Reform tilbyr kurs og foredrag på større og mindre arbeidsplasser med menn, med fokus på en bedre forebygging og takling av en ulike helseproblemer menn opplever.


Les også disse artiklene

Spiseforstyrrelser - En kvinnelidelse?

God jul!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon