fbpx

Kartlegger mangler i sinnemestringstilbudet

fv084342

I tillegg til å kartlegge mangler i landets sinnemestringstilbud, vil Reform fra nyttår gi et tidsavgenset tilbud om sinnemestringskurs for fedre. Vår erfarne terapeut Steinar Kvam står for kurset.

Menn som utøver vold i nære relasjoner må tilbys hjelp. Det er derfor etablert en rekke sinnemestringstilbud. Men er tilbudene tilstrekkelige? Reform har lenge vært en pådriver på feltet, og nå tar vi på oss rollen som vaktbikkje. Vi åpner også et begrenset sinnemestringstilbud.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal Reform gjennomføre en kartlegging av hva som fungerer og hva som ikke fungerer like godt i landets sinnemestringstilbud.

Fra januar til april vil vi samle inn opplysninger om menn som søker hjelp for sitt sinne- eller voldsproblem. Ved siden av at vi selv vil innhente informasjon, ber vi også om tilbakemeldinger fra menn med et sinneproblem, deres pårørende eller venner. Vi er også svært interessert i å høre fra ulike behandlingsinstanser med kunnskap om temaet.

Statlig satsing ikke god nok?

Som resultat av regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, ble det i 2013 bevilget midler til et institusjonalisert nasjonalt sinnemestringstilbud i Norge i regi av stiftelsen Alternativ til Vold (ATV), Brøset kompetansesenter og landets familievernkontorer. Bak satsingen lå erkjennelsen av at ikke bare de voldsutsatte, men også menn som slår må gis et hjelpetilbud.

Reform bidro vesentlig til presset som førte til den statlige satsingen, ved at vi selv lenge var en sinnemestringsaktør. Vår erfaring var å bare kunne tilby hjelp til om lag én av fem menn som ba om det. Det er grunn til å tro at tilstanden er langt bedre i dag.

Likevel opplever Reform stadig å motta fortellinger om at sinnemestringstilbudene enten er fulltegnet, at de ikke tilbys i hjemkommunen eller at tilbudet ikke gis fra aktører som skulle ha gjort dette.

Reforms kartleggingsprosjektet har som mål å gi statlige myndigheter mer kunnskap om hvordan tilstanden faktisk er.

Ta kontakt med rådgiver Hedda Hakvåg dersom du har opplysninger om mangler i landets sinnemestringstilbud.

NB! Informasjonen vi innhenter i prosjektet vil selvfølgelig bli anonymisert.

Individuell sinnemestring

I tillegg til kartleggingen gjør Bufdirs tildeling det mulig for Reform igjen å tilby individuell sinnemestring for voldsutøvende fedre. Opplegget baserer seg på Reforms anerkjente sinnemestringsmetodikk, med 15 samtaler og parallell partnerkontakt. Tilbudet er begrenset, og gis kun i første halvdel av 2016.

Dersom du ønsker nærmere opplysninger om Reforms sinnemestringstilbud eller ønsker en kartleggingssamtale, skriv til samtale@reform.no

Les mer om Reforms sinnemestringskompetanse her.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon