fbpx
Print Friendly version of featured image

Første integreringsmøte for polske menn i Trondheim

Søndag 13. januar avolder Reform et første møte for mannlige polske arbeidsinnvandrere. Det skjer i St. Olavs menighet i Trondheim, i tett samarbeid med Caritas Norge.

– Polske menn er den største innvandrergruppen i Norge, og selvsagt viktig å nå. Ikke minst for Reform som et likestillimgssenter for menn, sier prosjektleder Are Saastad.

Prosjektets fulle navn er «DOLACZAC SIE! (Bli med!) Utvikling og gjennomføring av integreringsmøter for mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge».

Målsetting
Målsettingen for prosjektet er å gjøre mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge i bedre stand til å ta del i storsamfunnet, ta vare på egen helse og å gi gruppen en grunnleggende forståelse av hvilke rettigheter og muligheter de har i Norge.

Temaene på møtet, som simultantolkes til polsk, er “Hva vet vi om mannlighet, integrering og helse?”, “Forventninger og muligheter i Norge” og “Likestilling og diskriminering i arbeidslivet”.

Stor interesse
Møtet i Trondheim har vært planlagt i samarbeid med den katolske menigheten i byen. Det avholdes også i St. Olavs kirke, i etterkant av den polske messen.

Det er rapportert om stor forhåndsinteresse.

– Vi er selvsagt spente, både på oppmøtet, og på responsen på foredragene, sier Saastad.

I de tre største byene

Integreringsmøtet i Trondheim følges opp med tisvarende arrangementer i Bergen og Oslo. Tid og sted for disse møtene annonseres i nær framtid.

Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets midler til informasjons- og veiledningstiltak for nyankomne innvandrere.

> Les mer om prosjektet

Om prosjektet på polsk:

Informacja o spotkaniu integracyjnym w parafii
?w. Olafa w Trondheim

Polscy migranci zarobkowi s? najwieksz? grup? migrantow w Norwegii. Szacuje sie, ?e oko?o 80% z nich stanowi? m??czyzni.

Wielu Polaków, którzy w ostatnich latach przybywali do Norwegii mieszkaja samotnie i tylko w niewielkim stopniu uczestnicz? w ?yciu, jakie toczy wiekszo?? spo?ecze?stwa norweskiego. Jednym z powodów jest to, ?e nie s? oni objeci szkoleniami, ktore maj? za cel zaznajomienie przybyszow z EU z wiedz? o Norwegii jako kraju zamieszkania.

Drugim z powodow mo?e by? te? fakt, ?e wielu polskich migrantow zarobkowych ma czasowe umowy o prac? oraz czasowe pozwolenie na prac? i pobyt. Wielu z nich do?wiadcza dodatkowo dyskryminacji zarówno na rynku pracy lub poza nim oraz przejawy nierównego traktowania w wypadku, kiedy nie dopasowuja si? do norweskich norm kulturowych.

Polska i norweska kultura cz?sto si? od siebie ró?ni?. Wielu Polakow w Norwegii ogl?da wy??cznie polsk? telewizj?, czyta polskie internetowe gazety, robi zakupy w polskich sklepach. Maj? polskich przyjació?, s? cz?onkami polskich organizacji polonijnych, które celebruja polskie ?wi?ta.

Brak zdolno?ci porozumiewania sie po norwesku i znikomy kontakt z innymi lud?mi oprócz kolegow z pracy mo?e czesto doprowadza? do osamotnienia i pogorszenia zdrowia. Mo?na domniemywa?, ?e ogólny stan zdrowia  wielu polskich m??czyzn, migrantow zarobkowych, zdradza podobne cechy co do sytucji w Polsce, na przyklad w odniesieniu do spozywania alkoholu.

Caritas Norwegia we wspó?pracy z centrum zarzadzania dobrami ludzkimi «Reform» opracowa?o projekt DO??CZA? SI?! Szkolenia te stawiaja jako priorytet zdrowie m??czyzn i ich zmaganie sie z ?yciowymi wyzwaniami oraz problem opieki socjalnej. Celem tych?e szkole? jest przystosowanie polskich migrantow zarobkowych do tego, aby lepiej funkcjonowali w spo?ecze?stwie norweskim, aby troszczyli sie o swe zdrowie oraz lepiej znali swoje prawa i mo?liwo?ci.

W niedziel? 13-og stycznia 2019 w godz. 14-16 zaczynamy spotkania DO??CZA? SI?!  W parafii ?w, Olafa w Trondheim. Serdecznie Cie zapraszamy na to zebranie!

Wyk?ad

«Co wiesz o swej m?skosci, integracji i zdrowiu?»

K?adziemy nacisk na badania naukowe, które poruszaja problematyke zwiazan? ze zdrowiem i problematyk? dotyczac? integracji migrantow zarobkowych.

Wprowadzenie i dyskusja w plenum

«Oczekiwania i mozliwosci w Norwegii»

Tu na?wietlimy norweski system opieki spo?ecznej, czego si? po mnim spodziewa?, oraz zaprosimy do otwartej rozmowy o do?wiadczeniach migrantow zarobkowym stykajacych sie z tym?e norweskim systemem ?wiadczen spo?ecznych. Krótka prezentacja doswiadcze? z tego zakresu z Centrum Doradztwa Caritasu, które podzieli si? swymi do?wiadczeniami.

Informacja o twoich prawach

«Równouprawnienie i dyskryminacja w ?yciu zawodowym»

Zorientowanie o prawach jako pracobiorca w Norwegii, w po??czeniu z wiedz? o prawie pracy i prawie równouprawnienia w odniesieniu do dyskryminacji.

Wszyskie wyk?ady t?umaczone s? na j. polski. Wstep bezp?atny.

Zamelduj si? na registrering@reform.no albo u ks S?awomira w parafii ?w. Olafa

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon