fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: Farskap og utenforskap

Hvordan gjøre farskap når man tilhører en marginalisert gruppe? På årets første ferskvareseminar 21. mars vil vi fremheve to grupper av fedre og se på hvilke utfordringer og muligheter de har for å være tilstedeværende i sine barns liv.

Tid: Tirsdag 21. mars, kl. 14:30 – 15:30
Sted: Reform, Akersgata 16, 6. etasje
Påmelding: registrering@reform.no

Anette Schjerpen Hoel er nå seniorrådgiver i Likestillingsavdelingen i Bufdir og vil presentere sin doktorgrad “Kompleksitet versus forskjell: Farskap blant minoritetsetniske fedre i dagens Norge”. 

Avhandlingen er en studie av farskap blant minoritetsetniske fedre i Norge. Hoel har intervjuet 24 menn med ulik landbakgrunn. Samlet viser studien at mennenes fremstillinger av idealer for farskap likner på idealene for farskap i dagens Norge. Mennene presenterer seg selv som nærværende fedre og viser til en måte å være fedre på som vektlegger omsorg for andre. Samtidig viser også studien til nyanser innad i utvalget som blant annet kan knyttes til klasse.

Les mer: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/minoritetsmenn-vil-vaere-naervaerende-fedre

Gunnar Vold Hansen vil presentere sin artikkel “Pappaopplæring i fengsel – økt kompetanse for farsrollen?”. 

Hansen er dosent ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag. Han har intervjuet fedre som har blitt kurset i papparollen i tre norske fengsler. Studien hadde 16 deltakere, som ble intervjuet før, under og et halvt år etter at de deltok i programmet. 

Bakgrunnen for kurset er todelt. Forskning viser at sjansen for å leve et lovlydig liv etter avsluttet soning, er større dersom den innsatte opprettholder kontakten med familien under fengselsoppholdet. I tillegg vet man at barn av fedre i fengsel er særlig utsatte på en rekke områder.

Les mer: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/12/pappakurs-ga-fedre-i-fengsel-nye-perspektiver

Vel møtt!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

En bra mann

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon