fbpx

45 tiltak mot vold i nære relasjoner

– Det er mye bra i regjeringens handlingsplan. Fortsatt mangler et gjennomgående fokus også på menns situasjon, sier Are Saastad, daglig leder i Reform.

Det var på en pressekonferanse i Politiihuset i Oslo i dag at ministrene Inga Marte Thorkildsen og Grete Faremo la fram regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Også helsedepartementet deltok på lanseringen, ved statssekretær Kjell Erik Øie.

Handlingsplanen inneholder en lang rekke konkrete tiltak for å sette vold på dagsordenen, blant annet gjennom forskning, forebygging og behandling. I stor grad tas det utgangspunkt i barnas situasjon i familien. Slik sett er handlingsplanen et viktig løft for å synliggjøre en problemstilling som alt for lenge har vært skjøvet under teppet, mener Reform.

– Handlingsplanen kan på sitt beste ses på som et godt instrument for å bringe fram i lyset et samfunnsproblem vi helst ikke ønsker å se, sier daglig leder Are Saastad.

Han sparer likevel litt på applausen, og viser til at dagens handlingsplan ikke innebærer noen vesentlige nyheter ut over det som ble kjent gjennom stortingsmeldingen regjeringen la fram allerede på kvinnedagen, 8. mars. Han peker dessuten på at tendensen fortsatt ser ut til å være et overveiende fokus på menn som overgripere og voldsmenn, mens kvinner beskrives som utsatt.

– Virkeligheten er ikke svart-hvitt. Vi vet at mange menn også utsettes for vold og overgrep fra sine partnere, noe blant annet antallet menn som oppsøker krisentrene viser. Like viktig er det at også menn som har et aggresjonsproblem i stigende grad er villig til å endre seg, blant annet gjennom sinnemestingskurs i regi av Reform, sier Saastad.

– Menn som ofre for vold eller som medspillere i kampen mot vold underkommuniseres fortsatt i alt for stor grad.

Noe av det som er nytt i handlingsplanen, er at gravide på svangerskapskontroll heretter rutinemessig skal bli spurt om de er utsatt for vold eller overgrep. Tiltaket innføres som en nasjonal ordning, etter først i en tid å ha vært prøvet ut på sykehuset i Telemark. Saastad mener et slikt tiltak er problematisk.

– Å spørre alle gravide om de er voldsutsatt kan oppfattes som en kollektiv mistenkeliggjøring av menn. Dette er vi ikke tjent med. Ordningen kan muligens ha noe for seg dersom kvinnene også spørres om de selv utøver vold, eller dersom også deres partner spørres om de er voldsutsatt. Hvis hensikten er å beskytte barna i familien må vold og overgrep avdekkes, uavhengig av hva slags kjønn overgriperen har, slår Saastad fast.

Les mer om regjeringens handlingsplan på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon